รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๑ - วัดไผ่ล้อม
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 99 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอณัฐตรีสงค์ฐานงฺกโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระเกรียงไกรไลนฤทธิสิงห์ติสฺสโรวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
3พระทศพลรุ่งลอยกตธมฺโมวัดใหม่คณะจังหวัดจันทบุรี
4พระธิติวัฒน์แสงสว่างปิยาจาโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระมงคลปวิตร์สวิตต์พริมาฐานวีโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระไกรวิชญ์น้อยศรีปภาโสวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระโสรสดาราศรีตปสีโลวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพิษณุพลอยวิเศษฉนฺทสีโลวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระวัชระศักดิ์สวิตต์พริมาธมฺมสาโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระชานนท์จิตไพศาลโสภณสีลสาโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระวรเดชฝากสระชุตินฺธโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระพัฒนาผลพุฒอุปวฑฺฒโนวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระนทีทิวาอชฺฌาจาโรวัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
14สามเณรวรพลจินดาวงศ์-วัดโค้งสนามเป้าคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระสิงห์พิมมะสาเตชธมฺโมวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระชาติชายเบี้ยกลางสนฺตมโนวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระกฤษณะร่มเย็นปฏิภาโณวัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
18สามเณรนัทธีโพธิกัน-วัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
19สามเณรอัษฎาวุธมากบุญ-วัดสุทธิวารีคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระพิเชษฐพุ่มพวงอรุโณวัดตะบกเตี้ยคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระณัฐพงษ์สายธารเงินถิรธมฺโมวัดตะบกเตี้ยคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระวิทวัสสุขทองวรธมฺโมวัดตะบกเตี้ยคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระจงรักษ์ประถมวงษ์ฐิตปุญโญวัดคลองทรายคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระสรพงษ์ไลยภาคฐิตคุโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระพิทักษ์ดุษฎีภทฺทาจาโรวัดคลองทรายคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระขวัญฟิตส์ปญฺญาวโรวัดศิริการคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระอาทิตย์แจ่มครุฑอคฺคธมฺโมวัดศิริการคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระวชิราพงษ์วิเชียรสรรค์กนฺตวีโรวัดศิริการคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระพรพิทักษ์หอมสวัสดิ์กตคุโณวัดเกาะขวางคณะจังหวัดจันทบุรี
30สามเณรภูวดลแซ่อื่อ-วัดเกาะขวางคณะจังหวัดจันทบุรี
31พระอรรคเดชสุขสำราญกุสลจิตฺโตวัดเกาะตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระอนุวัฒน์ทองลาถาวรธมฺโมวัดเกาะตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระศุภชัยธุนาพันธ์ทิวากโรวัดเกาะตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระพินิจขุนอินทร์ภทฺทาจาโรวัดเกาะตะเคียนคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระธนภัทรแสนสงวนเตชธมฺโมวัดเกาะโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระศิรชัชจันเอกปภาโสวัดเกาะโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระสมคิดผลประเสริฐอินฺทวีโรวัดเกาะลอยคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระศราวุฒิมณีวรรณวรธมฺโมวัดเกาะลอยคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระคมสันต์จันทร์ทิพย์เตชธโรวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระพิชิตรัชดาไพโรจน์ถาวโรวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระปิยะพานิชอุดมจนฺทสาโรวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระกฤษณะขันคำมหาปญฺโญวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระอธิสรรค์น้อมนำทรัพย์วรปญฺโญวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระณฐกมลเผ็งเหลากิตฺติปญฺโญวัดอ่างหินคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระสมบูรณ์อินทร์ตาสีลเตโชวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระไพโรจน์จันทรักษาชยธมฺโมวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระธนกฤตมณีรัตน์ขนฺติโกวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระธนารัตน์บุญมาปณฺฑิโตวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระอัครเดชเมฆบริสุทธิ์กตปุญโญวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระกิตติชัยอุคำสญฺญจิตโตวัดโสมนารามคณะจังหวัดจันทบุรี