รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภณาฏรก้อนแก้วจนฺทสาโรวัดโป่งโรงเซ็นคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระอวยชัยขวัญเย็นญาณธมฺโมวัดพญาบนคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระอนาวินขันประทุมติสฺสโรวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
4สามเณรพงษ์พัฒน์ขุนณรงค์วัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระกิตติเดชคชเสนสีลเตโชวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระคุณัชญ์คฤหบดีนาถสีโลวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระภาณุพงษ์คามสุขภูริปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระอานนท์คำสัตย์เตชพโลวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระอานนท์คำสัตย์อานนฺโทวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระคนิศรจันทสิทธิ์ปญฺญาธโรวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระทัดจันทะวงจนฺทวํโสวัดปึกคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระจารุกิตติ์จำเริญดีอาจารธมฺโมวัดสระโอ่งคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระศุภวิชญ์ฉัตรทองปภสฺสโรวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระพิตตินันฉิมกลีบฐิตสีโลวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
15สามเณรณัฐวุฒิช่วยยาวัดหนองอ้อคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระศุภวัฒชั้นเชิงผาสุโกวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระอุดรชุ่มจิตรเขมวีโรวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระอภัยดาวเรืองอภโยวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระธีรภัทรถัมพาพงษ์อคฺคปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระกิตติคุณทองทิพย์อภิปุณฺโณวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระชัยทัศน์ทองประทุนชยทสฺสโนวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระชาญชกิจธรรมสุทธิ์อคฺคธมฺโมวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระอภิรักษ์ธรรมสุทธิ์อภิธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระสงวนธัญญาทิพย์สุจิตฺโตวัดพญาล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระดนัยนฤมลนาถธมฺโมวัดคลองเวฬุคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระชัยวัฒน์นาควงศ์ชยาภินนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระกรีฑาพลนาโพธิ์กิตฺติญาโณวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระสรวิศน้ำเขียวปริปุณฺโณวัดทุ่งเพลคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระสิทธิศักดิ์นิลมาศสุภทฺโทวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระภูวนัยบัญรังษีจารุธมฺโมวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
31พระรัชชานนท์บุญนาธนปญฺโญวัดท่าหลวงล่างคณะจังหวัดจันทบุรี
32พระวิชิตบุญรังษีจนฺทปญฺโญวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระอธิคุณบุญอากาศวิริยธโรวัดท่าหลวงบนคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระอธิพงศ์บุญโกยสีลเตโชวัดน้ำรักคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระเกียรติศักดิ์บุตรสระน้อยสุเมโธวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระชยุตย์บุตรสระน้อยอิทฺธิโชโตวัดมะทายคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระธีรวุฒิบุริสมัยอคฺคปญฺโญวัดทุ่งโตนดคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระอนันดาปานหมื่นไวสุเมโธวัดบ้านอ่างคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระวิธวิทย์ผดุการณ์ถิรธมฺโมวัดป่าอุทุมพรคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระมานะผลกิจชยานนฺโทวัดมะขามคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระนันทวัฒน์ผลพฤกษาเขมจาโรวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระสุวพัชญ์ผลากุนปนาโทวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระณสรรวัชญ์พงสินณัชธนธรธมฺมวิชฺโชวัดฉมันคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระยิ่งยศพรมนาอภิปุณฺโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระบารมีพระศรีจิตคุโณวัดทุ่งบอนคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระสนิทพลปิยะนาถสีโลวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
47พระณัฐพงษ์พลปิยะฐานวีโรวัดพรหมอนุสรณ์คณะจังหวัดจันทบุรี
48พระสุวรรณพละมาตสุวณฺโณวัดขนุนคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระอภิรักษ์พะนาธมฺมรโตวัดจันทร์แสงศรีคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระมณฑลพัฒนารัฐอุชฺโชโตวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี