รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๘ - โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 77 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนัฐวุฒิคุ้มรัตน์กนฺตจาโรวัดแก่งคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระธนวันต์ทองชาโชติโกวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระจามิกรกล้าหาญขนฺติโกวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระนิติพนธ์เย็นประโคมโชติวโรวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระพงศกรขวัญเมืองวรปญฺโญวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระพยุห์กุลสุทธิ์คนฺธสีโรวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวรินทรยี่ภู่ธมฺมเตโชวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระอาชาวุฑฒิจารีพงศ์ปญฺญาธโรวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระบุณวัทน์หอมรื่นรมย์ฐานวุฑโฒวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระภัทรพลพึ่งหงษ์จิรธมฺโมวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระนิจธการอินทร์อ่ำสุภาจาโรวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระจิรวุฒิก้องเสนาะสิริธมฺโมวัดช่องกะพัดคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระสมัยควบพิมายติสรโณวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
14พระสมชายอักชาติปญฺญาธโรวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระสุทธิศักดิ์ปะราธมฺมกาโมวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระธนากรโสมหิรัญสุภทฺโทวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระนพรัตน์ชำนาญแขวงขนฺติวโรวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระพรรษารัตนชินกรโชติโกวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระพลากรขาวสอาดมหาวีโรวัดจันทคุณารามคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระสมเดชเรืองขำจารุวณฺโณวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระบุญเสริมพวงกล่ำปิยธมฺโมวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระฤทธิชัยหล่อแหลมปญฺญาทีโปวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระธนะชัยสมจิตต์สิริปญฺโญวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระวิเชียรชินทองมหาปุญฺโญวัดโป่งวัวคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสมศักดิ์นารากรสนฺตกาโยวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระสุพศินเจริญสุขสุทสฺสโนวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระณัฐพลบุญสุขโชติปญฺโญวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระพัชรวีแบบเหมาะจิรธมฺโมวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระธนชัยพิระภาคชยปาโลวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระวีระพลวรรณภักดีกนฺตวโรวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
31สามเณรอัครพลอินทราวัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
32สามเณรชัชกรเอมสมบูรณ์วัดขุนซ่องคณะจังหวัดจันทบุรี
33พระประหยัดแสงพยับฐานิโยวัดหินดาดคณะจังหวัดจันทบุรี
34พระภานุพงษ์พรมเทพจิรวฑฺฒโนวัดเขาป้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
35พระอัครพงษ์ต้นตระกูลฐานวุฑฺโฒวัดเขาป้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
36พระสมพงษ์บูตรโสภาอภิปุณโณวัดเขาป้อมคณะจังหวัดจันทบุรี
37พระณรงค์ศรีจักรวชิรวํโสวัดบ้านโคกคณะจังหวัดจันทบุรี
38พระพิพัฒน์จันทร์เทียมสุภทฺโทวัดบ้านโคกคณะจังหวัดจันทบุรี
39พระธีระพิมลสวัสดิ์สีลเตโชวัดวังพงคณะจังหวัดจันทบุรี
40พระกฤติวิทย์บุญสูงเนินฐิติโกวัดสุขใจคณะจังหวัดจันทบุรี
41พระชิษณชาเคหะเจริญโสภโณวัดสุขใจคณะจังหวัดจันทบุรี
42พระอนุรักษ์ทำมีสุขิโตวัดสุขใจคณะจังหวัดจันทบุรี
43พระมนตรีแสงสว่างธมฺมวโรวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
44พระนภดลประมวลโชติโยวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
45พระภานุวัฒน์สำเร็จอภิชาโนวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
46พระนนทวัฒน์ประมาณูอธิปญฺโญวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
47พระพิชิตเจริญรื่นวณฺณคุตฺโตวัดวังอีแอ่นคณะจังหวัดจันทบุรี
48พระธนภัทรฐานิตทัพย์ธนปาโลวัดบ่อมะเดื่อคณะจังหวัดจันทบุรี
49พระธวัชชัยชูปานธมฺมธโรวัดบ่อมะเดื่อคณะจังหวัดจันทบุรี
50พระชานนท์ยิ้มพึ่งบุญชินวโรวัดบ่อมะเดื่อคณะจังหวัดจันทบุรี