รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๕๐๐๑ - วัดโยธานิมิต
ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด ตราด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 146 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิสุทธิ์ม่วงศรีฐิตจาโรวัดท่าพริกคณะจังหวัดตราด
2พระประดิษฐ์โภคสมบัติปภาโตวัดท่าพริกคณะจังหวัดตราด
3พระวริทธิ์กิจจานนท์ธมฺมคุตฺโตวัดท่าพริกคณะจังหวัดตราด
4พระพศินบุญภัคดีหิตกาโมวัดท่าพริกคณะจังหวัดตราด
5พระอภิสิทธิ์ครองธรรมอติวีโรวัดท่าพริกคณะจังหวัดตราด
6พระชโลธรไพรเตี้ยเตชธโรวัดคลองขวางคณะจังหวัดตราด
7พระพรชัยท่าพริกปสนฺโนวัดคลองขวางคณะจังหวัดตราด
8พระสุวิทย์พลเยี่ยมจิรวทฺฒโนวัดคลองขวางคณะจังหวัดตราด
9พระสหรัฐอนันต์นาวีปิยสีโลวัดคลองขวางคณะจังหวัดตราด
10พระโสภาบุญแก้วเปมสีโลวัดคลองขวางคณะจังหวัดตราด
11พระสิงหาสีมะณีกตสาโรวัดทุ่งไก่ดักคณะจังหวัดตราด
12พระประทีปเกิดมณีกิตติปญฺโญวัดทุ่งไก่ดักคณะจังหวัดตราด
13พระธีรภัทรแสนสวัสดิ์เขมาสโยวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
14พระขจรศักดิ์สงวานหงษ์เขมรโตวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
15พระดำรงสิทธิ์กูลนราถวรจิตฺโตวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
16พระพรภวิทย์จันทกุลอนาวิโลวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
17พระอดิศรสันติมิตรอตฺกาโมวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
18พระภิรมณ์ทั่งทองสาทโรวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
19พระอลงกตชำปฏิอุตฺตโรวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
20พระอลงกรณ์ชำปฏิอติภทฺโทวัดธรรมาภิมุขคณะจังหวัดตราด
21พระชัยยันต์นองเนืองโชติปญฺโญวัดเนินทรายคณะจังหวัดตราด
22พระภัทธาวุธนองเนืองฐานวุทฺโฒวัดเนินทรายคณะจังหวัดตราด
23พระปภากฤตสงวนญาติสุทฺธิปภาโสวัดเนินทรายคณะจังหวัดตราด
24พระณัฐสิทธิ์เกณิกานนท์สุทฺธิสทฺโธวัดเนินทรายคณะจังหวัดตราด
25พระฤทธิเกียรติ์แก้วเกิดถิรธมฺโมวัดเนินทรายคณะจังหวัดตราด
26พระธนวัฒน์สุขถาวรธนวฑฺฒโนวัดวิเวกวรารามคณะจังหวัดตราด
27พระไตรรัตน์สงวนหงษ์รตนโชโตวัดวิเวกวรารามคณะจังหวัดตราด
28พระอัครพนธ์พุตตาลสุตธมฺโมวัดวิเวกวรารามคณะจังหวัดตราด
29พระคณพัฒน์คนึงเพียรโสภณคุโณวัดวิเวกวรารามคณะจังหวัดตราด
30พระพยุงศักดิ์เจริญผลฐิตวํโสวัดคลองเพชรคณะจังหวัดตราด
31พระเอกวิสุทธิ์โพธิ์รัตน์ฐานุตฺตโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดตราด
32พระเอกลักษณ์สาคเรศรชฺชมงฺคโลวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดตราด
33พระธนาชัยมีสุขฐิตวโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดตราด
34พระดลชัยอิ่มทะสารธมฺมสาโรวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดตราด
35พระศรพิชัยสุดใจสิริวฑฺโฒวัดท่าเส้นคณะจังหวัดตราด
36พระฐาปกรณ์อยู่เกื้อคุณวโรวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
37พระกฤษณะสุภารัตน์โชติปญฺโญวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
38พระนนทวัฒน์แขวงอุบลทนฺตจิตฺโตวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
39พระวีรวุฒิกิจขาวฐานุตฺตโรวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
40พระภูวดลปิ่นศรธมฺมปาโลวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
41พระภาณุวัฒน์ประสิทธินาวาสิริภทฺโทวัดประทุนคณะจังหวัดตราด
42พระอภิรักษ์หมื่นนุชชาคโรวัดสะพานหินคณะจังหวัดตราด
43พระศุภกรมุ่งชอบปิยธมฺโมวัดสะพานหินคณะจังหวัดตราด
44พระอภิรชาไวยกูลปญฺญาวโรวัดหนองรีคณะจังหวัดตราด
45พระวโรดมเรืองขณะอนุตฺตโรวัดหนองรีคณะจังหวัดตราด
46พระอรรถชัยกิจนุเคราห์อตฺถกาโมวัดแหลมกลัดคณะจังหวัดตราด
47พระบุญฤทธิ์เดชกล้าปุณฺณวุฑฺโฒวัดหนองบัวคณะจังหวัดตราด
48พระธนากรสาคเรศฐานจาโรวัดวังกระแจะคณะจังหวัดตราด
49พระธนากฤตธนากิจขนฺติกโรวัดวังกระแจะคณะจังหวัดตราด
50พระจิระศักดิ์แกล้วกล้าจิรธมฺโมวัดสวนในคณะจังหวัดตราด