รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๕๐๐๓ - วัดท่าโสม
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง ตราด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 121 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรงพลจิตจานนท์สุทฺธสีโลวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
2พระคมกฤชรัตนวารกิตฺติโกวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
3พระธีรภัทรเผือดผ่องฐิตาโภวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
4พระธรรมนูญนาสลายธมฺมโชโตวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
5พระจิรภัทรจงปัตนาอาภทฺธโรวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
6พระเจษฎาสืบนุชปิยธมฺโมวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
7พระจิราวุธสืบสิงห์อาวุธฺปญฺโญวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
8พระธนาคารวิลาพลฐานวโรวัดท่ากระท้อนคณะจังหวัดตราด
9พระนพกรกะยุตากตปุญฺโญวัดบำโรณคณะจังหวัดตราด
10พระนฤพนธ์หนูแก้วนิราสโยวัดบำโรณคณะจังหวัดตราด
11พระไววิทย์ลาภวิไลถิรธมฺโมวัดมัชฌิมวันคณะจังหวัดตราด
12พระผทัยเถียรทินปสนฺโนวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
13พระบัณฑิตประดลชอบฐิตธมฺโมวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
14พระบรรฑูรประดลชอบฐิตสีโลวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
15พระชยานนท์บุญวาทีชยานนฺโทวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
16พระสำลีใจมั่นปญฺญารตโนวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
17พระโชคมณีซื่อสมภักดิ์อนุชาโตวัดลำภูรายคณะจังหวัดตราด
18พระอภินันท์อินทเกษรอภิปุณฺโณวัดแสนสุขคณะจังหวัดตราด
19พระอนุชิตทวีคูณวรธมฺโมวัดแสนสุขคณะจังหวัดตราด
20พระประสิทธิ์ลอยแก้วปภสฺสโรวัดแสนสุขคณะจังหวัดตราด
21พระสิทธิศักดิ์รินโทสุจิตฺโตวัดแสนสุขคณะจังหวัดตราด
22พระอนุวัฒน์อุตมังอุตฺตโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
23พระบุญเกื้อเฉลิมพงษ์สุตธมฺโมวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดตราด
24พระก้านสินนอกอนาลโยวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
25พระวิบูลย์แสงรัตน์โชติโกวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
26พระทรัพศิลบัวลอยอธิมุตฺตโตวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
27พระทัศนดีปานกลางธมฺมวโรวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
28พระธนกรน้อยคำนับกิตฺติธโรวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
29พระธนพลบุญเรืองธมฺมธโรวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
30พระพงศ์ณัชกรณ์สุขีโรจน์กิตฺติโสภโณวัดชากกลางคณะจังหวัดตราด
31พระอุเทนบุญชูปญฺญาพโลวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดตราด
32พระระพีพัฒน์เล่าสูงเนินอภินนฺโทวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดตราด
33พระพงศ์ศักดิ์ดานากสลักโชติปญฺโญวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดตราด
34พระอานนท์ฤทธิ์เดชอติภทฺโทวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดตราด
35พระวงศกรธานีจารุธมฺโมวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดตราด
36สามเณรฐานวัฒน์พรรษา-วัดเทพนิมิตคณะจังหวัดตราด
37พระพุฒิศักดิ์ใจตรงฐิตธมฺโมวัดมณฑลคณะจังหวัดตราด
38พระศิริเทพศรีพิทักษ์สิริภทฺโทวัดมณฑลคณะจังหวัดตราด
39พระอำพลสุนทวนิคอภิวฑฺฒโนวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
40พระกันต์ธีร์คำเกิดญาณพุทฺธิโกวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
41พระพงศ์นรินทร์ศรีทองนรินฺโทวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
42พระพชรพลเงาฉายวชิรพโลวัดท่าโสมคณะจังหวัดตราด
43พระหมูคะแมพลวฑฺฒโกวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
44พระอัครชัยโภคสุทธิอคฺคชโยวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
45พระภานุพงศ์ธรรมสุขังธมฺมสุโขวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
46พระชนินทร์ลิ้มมณีชนินฺโทวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
47พระจาตุรนต์ไข่เกษชยานนฺโทวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
48พระจีรวัฒน์เตือนจิตต์จิรวฑฺฒโนวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
49สามเณรจิรโรจน์วัฒนาลัยวัดท่าหาดคณะจังหวัดตราด
50พระประสิทธิ์กิตฺติคุโณดวงโตวัดสลักคณะจังหวัดตราด