รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดตราด  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๕๐๐๕ - วัดเนินตากแดด
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ ตราด

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนภัสฐกรมาสพเหมาะคเวสโกวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
2พระอภิสิทธิ์นามนาคสุจิตฺโตวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
3พระศตวรรษอุยะตุงกตธมฺโมวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
4พระพัชระรัตนมูลถาวโรวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
5พระชัยมงคลวรรณทองอนาลโยวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
6พระสมบูรณ์ปั้นช้างธมฺมวโรวัดคลองแอ่งคณะจังหวัดตราด
7พระมานพอุยะตุงสุปติฏฺฐิโตวัดช้างทูนคณะจังหวัดตราด
8พระบุญค้ำโพธิ์ไทรปญฺญาวุฒฑฺโฒวัดช้างทูนคณะจังหวัดตราด
9พระไพรัตน์พิทักษ์เถื่อนปญฺญาวุโธวัดช้างทูนคณะจังหวัดตราด
10พระศุภชัยจับย่นสุทฺธิสทฺโธวัดช้างทูนคณะจังหวัดตราด
11พระเจริญมีเดชสนฺตกาโยวัดช้างทูนคณะจังหวัดตราด
12พระสุรศักดิ์ยะคำนะสุรสกฺโกวัดมะนาวคณะจังหวัดตราด
13พระจักรเรศโอบอ้อมสนฺตกาโยวัดหนองแฟบคณะจังหวัดตราด
14พระไพโรจน์วนิชเวชรุ่งเรืองฐิตมโนวัดหนองแฟบคณะจังหวัดตราด
15พระชัยมงคลตุงคะเทพีติกฺขวิริโยวัดหนองแฟบคณะจังหวัดตราด
16พระสลิดเตียงไธสงปุญฺญกาโมวัดทุ่งตองคณะจังหวัดตราด
17พระไพรวัลย์ปกคลุมฉันฺสุโภวัดทุ่งตองคณะจังหวัดตราด
18พระอดิศรชมเชยฐิตสีโลวัดนนทรีย์คณะจังหวัดตราด
19พระอนามพงษ์เงินทองสํวโรวัดนนทรีย์คณะจังหวัดตราด
20พระวัชระโอสถคุณสมฺปนฺโนวัดนนทรีย์คณะจังหวัดตราด
21พระเพียรภพแก้วสะอาดปญฺญาโภวัดปะเดาคณะจังหวัดตราด
22พระกิจสิษฐ์ไกลบาปถาวโรวัดปะเดาคณะจังหวัดตราด
23พระทักษิณปกคลุมอาทโรวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
24พระสันทรสำลีธมฺมสโรวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
25พระเสรีลานอกจนฺทสาโรวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
26พระบุญเลิศสำลีอธิปญฺโญวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
27พระสงกรานต์เช้ากระโทกขนฺติโกวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
28พระเกตุวุฒิอยู่พรมชาติกิตฺติสาโรวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
29พระจุมพลบุญครองปสฺสโรวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
30พระพงศกรเสียงประเสริฐสิริภทฺโทวัดใหม่โพธารามคณะจังหวัดตราด
31พระณัฐวุฒิสาลีคำปญฺญาพโลวัดตากแว้งคณะจังหวัดตราด
32พระปรรณพัชร์วีระปัญญาภรณ์กุลวีระปญฺโญวัดตากแว้งคณะจังหวัดตราด
33พระนิวัติยาวิละอาภสฺสโรวัดบ่อพลอยคณะจังหวัดตราด
34พระสมพรแก้วพิมพ์ใจถาวโรวัดบ่อพลอยคณะจังหวัดตราด
35พระศรเดชแจ้งคำเตชสีโลวัดบ่อพลอยคณะจังหวัดตราด
36พระณรงค์บุญกองนาถปญฺโญวัดบ่อพลอยคณะจังหวัดตราด
37พระประภาสช่างประดิษฐ์ปภาโสวัดปะอาคณะจังหวัดตราด
38พระกิตติธนวัฒน์อิ่มใจฐานสมฺปนฺโนวัดปะอาคณะจังหวัดตราด
39พระธเนศวงศ์สาเตชพโลวัดท่าน้ำล่างคณะจังหวัดตราด
40พระธนพลสารเสวกกิตฺติปาโลวัดเนินตากแดดคณะจังหวัดตราด
41พระอุเทนซ่องเก๊าเทวธมฺโมวัดเนินตากแดดคณะจังหวัดตราด
42พระพรชัยผดุงวสุสินปิยสีโลวัดป่าวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดตราด
43พระอรรถพรเจริญสิงห์ธมฺมิโกวัดป่าวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดตราด
44พระพิศาลอุธรตันฐิตปญฺโญวัดป่าวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดตราด
45พระสมโภช์ตั้งสกุลปญฺญาวโรวัดหนองบอนคณะจังหวัดตราด
46พระนพณัฐพงค์พันธ์อตฺตภโยวัดหนองบอนคณะจังหวัดตราด