รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๖๐๐๗ - วัดบางไผ่นารถ
ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน นครปฐม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 109 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสหรัฐสมนึกแท่นกนฺตสีโลวัดนิลเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
2พระเอกณรงค์นัยคุณจนฺติโกวัดนิลเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
3พระชวลิตตรุษลักษณ์จารุวํโสวัดนิลเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
4พระศรเกียรติพลูประดิษฐ์ปภสฺสโลวัดนิลเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
5พระสุนทรเกิดทรัพย์โชติธมฺโมวัดนิลเพชรคณะจังหวัดนครปฐม
6พระบังเอิญพลดีปนาโทวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
7พระพรชัยไทยโพธิ์ศรีชยธมฺโมวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
8พระวีระพงษ์จันทรบำรุงจนฺทปาโรวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
9พระพลกฤตโพยนอกคุณํกโรวัดบัวปากท่าคณะจังหวัดนครปฐม
10พระกฤษณะชัยใจธรรมญาณวโรวัดบัวหวั่นคณะจังหวัดนครปฐม
11พระกฤษดาจ้อยนพรัตน์ฐิตเมโธวัดบัวหวั่นคณะจังหวัดนครปฐม
12พระสุรชัยทองญี่สุ่นสุทฺธิญาโณวัดบัวหวั่นคณะจังหวัดนครปฐม
13พระอรรคเดชเต็มงามฉนฺทกโรวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
14พระมนตรีมูลทองชัยกิตฺติมงฺคโลวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
15พระเกียรติศักดิ์ยังกิจจากตปุญฺโญวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
16พระณัฐวุฒิแก้วอินทร์ชัยอนาวิโลวัดไผ่จระเข้คณะจังหวัดนครปฐม
17พระเจษฐาไทยเจริญฐานิสโรวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
18พระสำราญกาฬภักดีอคฺคธมฺโมวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
19พระจักรกฤษกันภัยจกฺกธมฺโมวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
20พระบัณฑิตไซพันธ์แก้วปณฺฑิโตวัดไผ่สามตำลึงคณะจังหวัดนครปฐม
21พระศุภวิชญ์ศรีรุ้งปริสุทฺโธวัดโฆสิตารามคณะจังหวัดนครปฐม
22พระวัชรากรแก้วมณีโชติอภิวโรวัดโฆสิตารามคณะจังหวัดนครปฐม
23พระเจษฎาบุญเพ็ชร์สุภทฺโธวัดดอนสามสิบคณะจังหวัดนครปฐม
24พระภควัตม่วงใจรักคุณวุฑฺโฒวัดดอนสามสิบคณะจังหวัดนครปฐม
25พระธีรภัทรสมศรีสุปญฺโญวัดดอนสามสิบคณะจังหวัดนครปฐม
26พระรุ่งทิวายังเปรมปรีอรุโณวัดบางไผ่นารถคณะจังหวัดนครปฐม
27พระทัตเทพนุชเจริญธมฺมวาทีวัดบางไผ่นารถคณะจังหวัดนครปฐม
28สามเณรวัชรพงษ์แพน้อยวัดบางไผ่นารถคณะจังหวัดนครปฐม
29พระนิริตคชวงศ์นาควโรวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
30พระพิษณุพลอยงามอาภากโรวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
31พระวนศักดิ์คิมหันอำไพธมฺมเตโชวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
32พระกิตติชัยสุดใจชื้นธมฺมสาโรวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
33พระวินัยทองไถ่ผาปญฺญาสาโรวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
34พระพงศกรทัศเจริญกิตติโสภโณวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดนครปฐม
35พระชัยวัฒน์ไทยสมัครอถฺโถธโนวัดเกาะแรตคณะจังหวัดนครปฐม
36พระธีรพลสังข์ศิริกนฺตธมฺโมวัดเกาะแรตคณะจังหวัดนครปฐม
37พระบริพัตรประภายนต์ถิรธมฺโมวัดดอนยอคณะจังหวัดนครปฐม
38พระปิยะพันธ์เตี้ยวงษ์อารยธมฺโมวัดดอนยอคณะจังหวัดนครปฐม
39พระพรศักดิ์สอนศาตร์สุทฺธิจิตฺโตวัดดอนยอคณะจังหวัดนครปฐม
40พระเจนวิทย์ไทรชมภูอภิปุญฺโญวัดบางปลาคณะจังหวัดนครปฐม
41พระอดิเทพอินทร์พงศ์สุเมโธวัดบางปลาคณะจังหวัดนครปฐม
42พระวิชาญอู่เงินอกิญฺจโนวัดบางปลาคณะจังหวัดนครปฐม
43พระบันลือฤทธ์ดิมนารักษ์ธีรปญิโญวัดบางปลาคณะจังหวัดนครปฐม
44พระธัญภัทรสุขสมกิจสุทฺธสีโลวัดบางปลาคณะจังหวัดนครปฐม
45พระวรากรอ่อนเอมวรธมฺโมวัดศรีประชาวัฒนารามคณะจังหวัดนครปฐม
46พระเฉลิมชัยบัวแก้วสิริมงฺคโลวัดศรีประชาวัฒนารามคณะจังหวัดนครปฐม
47พระธวัชชัยขวัญเนตรอภิวโรวัดเกษตรารามคณะจังหวัดนครปฐม
48พระธีรศักดิ์ทองเงินอติวีโรวัดเกษตรารามคณะจังหวัดนครปฐม
49พระธีรพัฒน์ดอนงามจนฺทโชโตวัดเกษตรารามคณะจังหวัดนครปฐม
50พระภาคภูมิแสงจันทร์ปภสฺสโรวัดเกษตรารามคณะจังหวัดนครปฐม