รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๑ - วัดป่าเลไลยก์
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 143 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระการันต์สวงดุกปริชาโณวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระชาญณรงค์นิ่มอนงค์อนงฺคโณวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระดำรงศักดิ์เหมือนทิมสุเมโธวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระธนกรมูนทันธนกโรวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระปวิณท์ณัฐวิงพัตรธาตรีธมฺมวโรวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระพร้อมพงษ์สุขสมัยปภากโรวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระพลสธรโสธรรมารักษ์ณฏฺฐิโกวัดคันทดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระคมสันกุ้งทองสุวณฺโนวัดโคกโคเฒ่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระพิพัฒน์ขำคงวรปญฺโญวัดโคกโคเฒ่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระไพศาลพารุณวิสาโลวัดโคกโคเฒ่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระศราวุฒิหมวดผาธมฺมวโรวัดธรรมมงคลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระเสถียรรัตน์นกเนตรพันธุ์ฐิตเมโธวัดธรรมมงคลคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระเสงี่ยมลางไธสงคุณวีโรวัดหน่อสุวรรณคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระณฐกรทิพย์สัมฤทธิ์กุลณฐกโรวัดนิเวศน์ธรรมารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระณัฐพงศ์บุญช่วยณฎฺฐวํโสวัดนิเวศน์ธรรมารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระธนวัฒน์ประดับมุขธนวฑฺฒโนวัดนิเวศน์ธรรมารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระพิทักษ์บุญเสมปุญฺญทกฺโขวัดบางปลาหมอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18สามเณรภูผาบัวแก้ววัดบางปลาหมอคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระนภัสวันต์มาลัยทองญาณวีโรวัดวังพระนอนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระนิพิษฐามาลัยทองจารุวณฺโณวัดวังพระนอนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระณัฐพลโพธิ์งามกตสาโรวัดอู่ยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระศุภชัยนุ่มสุขสุภชโยวัดอู่ยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระอาจิณตวัฒน์ขวดสาลีอธิปญฺโญวัดอู่ยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระชวาลแซ่โง้วปริสุทฺโธวัดไผ่เกาะโพธิ์งามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระณัฐกานต์ม่วงพันธ์สิริคุตฺโตวัดไผ่เกาะโพธิ์งามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระวิชัยเริงธรรมอภินนฺโทวัดดอนโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระสมบูรณ์ทองฤทธิ์โชติญาโณวัดดอนโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระคมศักดิ์สร้อยโพธิ์พันธุ์คมธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระทัยวัฒน์นาคาปุญฺญากาโมวัดไตรรัตนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระเกียรติวันชัยพันธุ์ตันปญฺญาวโรวัดใหม่รัตนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระพงศกรสุดจิตรคุณวโรวัดใหม่รัตนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระจตุพลฤทธิเดชจตฺตมโลวัดใหม่รัตนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระศักรินทร์แพงพันธุ์สุทฺธิโกวัดใหม่รัตนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระสำเริงแพงพันธุ์สกุณวํโสวัดใหม่รัตนเจดีย์คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระดนัยชาวบ้านกร่างกุสลจิตฺโตวัดอุทุมพรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระวชิรวิทย์เจริญทรัพย์วชิรปญฺโญวัดอุทุมพรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระอัครวินท์เรือนทองอธิปญฺโญวัดอุทุมพรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระธีรชัยหาวิถีชุตินฺธโรวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระพีรพัฒน์ธนะรุ่งเจริญเตชธมฺโมวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระมาโนชมณีพันทีปธมฺโมวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระธนพลคงเมืองภูริปญฺโยวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระสุทธิพงษ์ปรางศรสนฺติกโรวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43พระเอกภพสุชาติปภสฺสโรวัดไทรงามธรรมธรารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44พระนฤพนธ์แก้วศรีงามเตชปญฺโญวัดสองเขตสามัคคีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45พระภูวดลลิ้มสุวรรณฉินฺนาลโยวัดสองเขตสามัคคีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46พระอำนาจปิ่นวิเศษอนาลโยวัดสองเขตสามัคคีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47พระสัมฤทธิ์นพนงค์สุภาจาโรวัดสระประทุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48พระอาทิตย์สุ่นส่าห์อานนฺโทวัดสระประทุมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49พระโตคำแบนกตปุญโญวัดสามทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50พระสมชายขาววิเศษธนลาโภวัดสามทองคณะจังหวัดสุพรรณบุรี