รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๗๐๐๒ - วัดดอนเจดีย์
ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทักษ์ดนัยอินละม่อมเขมาสโยวัดธัญญวารีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
2พระตะวันเพรชดีศรีสมบัติจารุธมฺโมวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
3พระวัชระเชาวเดชากนฺตธมฺโมวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
4พระเอกอนันต์ธนกฤษฏ์หิรัญธมฺมธีโปวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
5พระภาสกรพุฒชัยกุลนาถฐานวโรวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
6พระภาณุพงษ์คุ้มฉัยยาธนิสฺสโรวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
7พระกิตติคมเสือเอกสนฺตจิตฺโตวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
8พระวรปรัชญ์ทินนิลย์จิตฺตทนฺโตวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
9พระบุญกองพูนประสิทธิ์สุทฺธจิตฺโตวัดชีธารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
10พระเกียรติพงษ์ชาวปลายนาปญฺญาธโรวัดไร่รถคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
11พระพงษ์พัฒน์คำวงษ์กิตฺติวณฺโณวัดดงกะเชาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
12พระศุภวัฒณ์กันพงษ์ปญฺญาวชิโรวัดดงกะเชาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
13พระศุภชัยแสงลีปรกฺกโมวัดจิกรากข่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
14พระอนุวัฒน์มาตวงศ์กนฺตวณฺโณวัดจิกรากข่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
15พระเอกชัยอาทิตย์ฉายอนฺติวโรวัดจิกรากข่าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
16พระมั่นคงเนียมแก้วฐิตญาโณวัดหนองน้ำแดงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
17พระนิวัฒน์สุนทรพจน์สุนฺทโรวัดสวนไทรวนารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
18พระธนพลหอมไม่หายคุณกโรวัดนเรศสุวรรณารามคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
19พระกิตติพงษ์เพ็งพันธ์กิตฺติธโรวัดคลองสิบหกคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
20พระวิรุทณ์ครุผาดถาวโรวัดหนองกะดวงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
21พระรัตน์ชานนท์ดอกพุฒิซ้อนชยานนฺโทวัดสระศรีเจริญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
22พระคุนานนท์เครือวัลย์คุณานนฺโทวัดสระศรีเจริญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
23พระปภาวินแจ่มแจ้งปภาโสวัดสระศรีเจริญคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
24พระนทีโพธิ์ศรีทองนนฺทิโกวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
25พระสุวรรณดาวเรืองสุวณฺโณวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
26พระสุขภพสีหาบุญทองสุขิโตวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
27พระนันทวัฒน์วงษ์สุวรรณฐานุตฺตโรวัดราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
28พระชิตพึ่งบัวติกฺขญาโณวัดบ้านกรวดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
29พระณัฎฐาวุฒิไทยศรีณฏฺฐิโกวัดบ้านกรวดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
30พระนครินทร์นูมหันต์อกฺกาโรวัดบ้านลวดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
31พระธนดลล้อมวงษ์ฉนฺทโกวัดบ้านลวดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
32พระพัฒน์ชัยแนวโสภีมหาปญฺโญวัดบ้านลวดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
33พระฐิติวัฒน์อนุศรีฐิติวฑฒฺโนวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
34พระธนัชคงชนะวชิโรวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
35พระธกานต์จอนบำรุงจนฺทาโภวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
36พระสุเมธแก้วเขียวสุเมโธวัดท่ากุ่มคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
37พระสรายุทธิ์ศรีทองธีรวโรวัดโคกหม้อสุวรรณประทีปคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
38พระนิโรจน์น้อยสินโรจนวํโสวัดหนองหลอดคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
39พระสุรชาติจวนสางสุภโรวัดสระกระโจมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
40พระฉัตรชัยผิวแดงจนฺทูปโมวัดสระกระโจมคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
41พระณรงค์ชัยแซ่จึงชิตมาโรวัดหัวเขาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
42พระจักรีเหมรีกิตฺติญาโณวัดหัวเขาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
43พระสมพงษ์ผิวชะอุ่มกิตฺตวณฺโณวัดหัวเขาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
44พระอนิวัตรแตงอ่อนอภิวณฺโณวัดหัวเขาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
45พระศุภณัฐคงขำมหาปญฺโญวัดสระพระยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
46พระธนาวุฒิวงษ์สุวรรณมหาปุญฺโญวัดสระพระยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
47พระกฤษดานิลบรรพตยุตฺตธมฺโมวัดสระพระยาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
48พระเกียรติศักดิ์กลั่นจรัสปภสฺสโรวัดห้วยวันดีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
49พระชวลิตทองบุญนาคปุญฺญนาโควัดห้วยวันดีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
50พระสินชัยแช่มช้อยจรณธมฺโมวัดหนองเสาธงคณะจังหวัดสุพรรณบุรี