รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๒๗ - โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรสีห์สีบัวสดโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพนิดาอดทนโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภัทรละว้าโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพีรณัฐศิลปพงศ์โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลฟักเขียวโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินศรีเหราโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงศ์ศรีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูพัฒน์ขาวประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรลดาศรีสังข์งามโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทวีสินธุ์นาคจีนโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัฐณรีศิลปพงศ์โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพณัฐฏ์วงษ์สนิทโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนบดีศรีทับทิมโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชลีพรจงเพิ่มสินถาวรโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรรศวรรธน์วิเศษสิงห์โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาพรบุญมาวงค์ษาโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรวรรณรอดทับทันโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัฐนทรเอี่ยมแสงโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิริยาภรณ์วอนเพียรโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิโรจน์เจริญชัยโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์ลีฬหะกรโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฉัตรดนัยสุวรรณอัมพรโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบงกชกรฉ่ำเกตุโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปณิธิบุญศรัทธากูลโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโสรญาอ่อนเทศโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยณรงค์พิมพ์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรปัญญาเพชรโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์มาลัยโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิรภัทรนิลพงศ์โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัชช์สิตากานต์บุญประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุศิษฏ์เหมือนเร่โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตะวันแซ่ตังโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพราวแจ้วจิราโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษฎาพันธ์ไชยโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบิลลี่บัวสเก็ฟฟิงตันโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยานันต์จิตต์ปรุงโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลเสริมสุขโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพรทรัพย์สินโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชวาลเหมือนกล่อมโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวรินทร์ภูติวัติโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิติสรรณ์ม่วงนาคโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยภัทร์พุฒเอกโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุณณภัทรวงษ์กันหาโรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิตวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี