รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๐๔ - โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชกรวงษ์ทองโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมีนา-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรคพรรณโพธิ์น้อยโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชญานิษฐ์พิทักษ์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรวิน-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสมชาย-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพดล-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์บุญอยู่โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรสกรณ์สร้างการนอกโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์พัฒน์-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรธิดาสมใจเพ็งโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐสิมมาโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัตรสังข์ทองโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนัญชัย-โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมรกตเกษมณีโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนมกรยีรัมย์โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'วัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินวัฒมุมศิลป์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชระพรหมมาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลธนทรสุทธิโรจน์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศฤงคารวงษ์โตโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐ์ธีร์ยางงามโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยปรัชญ์ชญาบรรเทาทุกข์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอานุภาพสังข์ทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชกฤชเชาวน์ชิษณุโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตนัยน้ำใสโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนฉัตรรังศิริรัตน์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิตติญาศรีมงคลชัยโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์รภัทรพิกุลขาวโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิชญาหลงมาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมินชญาทองเชื้อโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตน์นิภาเยื่อแม้นพงศ์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญญามาศพลดีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นิภาแย้มย่องโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิกาญจน์คงสวรรคโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริยอดเรือนโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรสาดศรีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีร์ธเนตรแนมขุนทดโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไวกุณฐ์บุญสดโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกวินพานทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวิชญ์นุชนาฎโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนิสรอ่ำเอี่ยมศรีโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคินเหรียญทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภพธรรมเล็กอิ่มโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคีรินทร์กระต่ายทองโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงศ์อ่วมชิตโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์นรินทร์ชูมีทรัพย์โรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกาญจณ์เกาะแก้วโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผักกาดรอบคอบโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัทธิดาพุทธิมาโนโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาทิตยาออกเวหาโรงเรียนศิริวิทยานุบาลวัดท่าเรือคณะจังหวัดกาญจนบุรี