รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๐ - โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภาพรแก้วงอกโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรัญญาพุทธะโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาภานิลบัวโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภารัตนบุรีโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรไพรรินทร์ชมชื่นโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกชกรทรัพย์เย็นโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีกิจสีสวัสดิ์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรบิดาศักดิ์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรยุทธ์ยางวัดหลวงโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุรอดรักษาโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกจาดฤทธิ์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสนันท์พันจุ้ยโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลจิตเจตสุวรรณโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎากรสายมาอินทร์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะพงศ์กล่ำทองโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมงคลนิลบัวโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมัชฌิมาแย้มชื่นโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษาภรณ์จันทร์หอมโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวรรธน์ศรีทาโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิชาทวีรุ่งโรจน์กุลโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาธิปเผือกแผนงามโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติภพภูทัตโตโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์พิศาธีรพิพัฒน์ธาดาโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฬมณฑ์ทองสุกใสโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริฉัตรประทักษ์กุลวงศาโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชนกชินณะโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัสธารีนสอยดาวโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาพรตรัสงามโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัทธ์หทัยศรีภุมมาโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกวลินยกมาโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์ผิวงามโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรทิชากรตระการโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤติพงศ์พรหมเจริญโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญิศากำลังยานโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลจิราวิชัยชนม์โรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุณณดาดาวกระจายโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐกฤษอนันต์สุขโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายผึ้งพวง-โรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี