รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๒๐ - โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 919 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตยชญ์อุ่นลาวรรณโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติ์กวินแก้วมากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิติพันธ์พรทวีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะโรจน์คนตรงโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์จิณตะพัตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเดชดนัยเกิดสุขโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนิสรแอบเสมาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนภัทร์เจริญสุขโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปรินทรภูมิถาวรโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรวิชิตโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพลพุทธมาตย์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรณัฐคำช่างโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์มีชนะโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาสกรพรหมจารีย์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศิวกรนิวาสบุตรโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุริยะฉลาดคิดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิศรสิทธิโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอารักษ์บัวเบาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกาญจน์อำนวยพันธ์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนภสรพวงมณีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิพาดา-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปิยดากันทะวงค์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณสิริเหลืองสะอาดโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนันทาแดงมีสีโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพัตราคำนวนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจีรวรรณศรีสุขโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยา-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทินกรโรจนทินโชติโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพลคำน้อยโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรสุขยิ่งโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัฌฏะจันทร์กระทึกโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิภัชผ่องงามวงศ์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูบดีอินทรสกุลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมรุเดช-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธวินเหล่าโชติโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมืองออง-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักดากาญจนเพ็ชรโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภฤกษ์จับทองโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชั้น-โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกันยารัตน์รักพร้าโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทกานต์ผลาภรณ์โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิลาวัณย์ไชยพิเดชโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุมิตรามุ่งรองกลางโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอารยาขุนพิมลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิภากรกอบกาญจน์กูลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทร์ผิวอ่อนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรวิชญ์กาญจนพิสิฐกุลโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิชคุณเหลืองเอี่ยมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิรวัชร์รอดเล็กโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเพชรกำพลทับทิมงามโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาวัดพุพงคณะจังหวัดกาญจนบุรี