รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๔ - วัดดงลาน
ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง แพร่

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมคิดต่ออินธมฺมทีโปวัดศรีดอนคำคณะจังหวัดแพร่
2พระครองชื่นสมบัติฐิตธมฺโมวัดศรีดอนคำคณะจังหวัดแพร่
3พระพัฒนพงศ์วรรณภัยปภากโรวัดแม่ลานใต้คณะจังหวัดแพร่
4พระดุลยฤทธิ์ดอกเกี๋ยงรติโกวัดแม่ลานใต้คณะจังหวัดแพร่
5พระไพศาลศรีเจริญขนฺติพโลวัดแหลมลี่คณะจังหวัดแพร่
6พระธิชัยแน่นดีจิรวฑฺฒโนวัดท่าเดื่อคณะจังหวัดแพร่
7พระธรรมโค้ปันธมฺมาวุโธวัดห้วยแม่ต้าคณะจังหวัดแพร่
8พระพิรุณเจ็คคำโชติปญฺโญวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
9พระเจนณรงค์โนน้อยจารุวณฺโณวัดแม่จอกคณะจังหวัดแพร่
10พระจำรัสต่ออิ่นปญฺญาธโรวัดศรีดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
11พระสมมาตรจำปาแก้วสีลสวํโรวัดเชตวันคณะจังหวัดแพร่
12พระธงไชยชื่นสมบัติสุจิตฺโตวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดแพร่
13พระธนวัฒน์คุณาคำรตนโชโตวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
14พระศรีศักดิ์ศรีสุขอุตฺตโมวัดดงลานคณะจังหวัดแพร่
15พระนาวินศิลปกิจรุ่งเรืองเตชวโรวัดวังเคียนคณะจังหวัดแพร่
16พระถวิลนุคำนนฺโทวัดดอยแก้วคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรเกียรติศักดิ์สุริยะสุขวัดโพธิสารคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรต้นบุญวิสุทธิกำจรวัดเชตวันคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรธนกฤตมะณีสอนวัดเชตวันคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรธนกฤตสุริยะวงศ์วัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรธนากรรินบุตรวัดทุ่งแล้งคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรธีรภัทรสายคำวัดเชตวันคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรวัชรพงศ์วงค์ใจจาวัดโพธิสารคณะจังหวัดแพร่
24สามเณรวัชรวัตรวงศ์จันทร์ทะเรืองวัดนาแกคณะจังหวัดแพร่
25สามเณรวัชระพระศรีวัดโพธิสารคณะจังหวัดแพร่
26สามเณรศิรพัชรศรีรักษาวัดบ้านปงคณะจังหวัดแพร่
27สามเณรวายุจันทร์ใสวัดนาสารคณะจังหวัดแพร่
28สามเณรอนุศักดิ์ใจป้อวัดเชตวันคณะจังหวัดแพร่
29พระวิโรจน์คำไก่วิโรจโนวัดแม่หีดคณะจังหวัดแพร่
30พระไกรศรปัญญาแก้วรตนปญฺโญวัดต้าเหล่าคณะจังหวัดแพร่
31พระประหยัดกงวงศ์ปญฺญามโนวัดต้าเหล่าคณะจังหวัดแพร่