รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๖ - วัดพงป่าหวาย
ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย แพร่

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติศักดิ์แปงใจชุตินฺธโรวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่
2พระขจรศักดิ์ปราสุวรรณกตปุญฺโญวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรธนากรจำนงค์ทองวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรพีระวัฒน์จำได้วัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรพุฒิพงษ์ผูกจิตรวัดพงป่าหวายคณะจังหวัดแพร่
6พระวีระพงศ์สุดใจขนฺติธโรวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
7พระสมศักดิ์หล่ายสองทีปงฺกโรวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่
8พระสุรเชษฐ์-สุรปญฺโญวัดเด่นทัพชัยคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรอดิศักดิ์เวียงคำวัดแม่ยุ้นคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรอิทธิพลมุติภัยวัดจอมคีรีชัยคณะจังหวัดแพร่