รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๗ - วัดสัมฤทธิบุญ
ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรตนุภัทรเทพจันทร์วัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรเอกวิญญ์แก้วรักษาวัดวังเลียงคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรณัฐภัทรสาสีวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรธีรวัฒน์กันเอ้ยวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรวีรภัทรโม้หมั้นวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรอนุชาบุญมาวัดบางสนุกคณะจังหวัดแพร่
7พระเฉลิมพลจากเมืองพร้าวกตปุญฺโญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
8พระกฤษฎาจันประเทืองฐานวโรวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
9พระสันติโสธรถาวรจิตโตวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
10พระธัชวัชรเถลิงสมบัติชาครธมฺโมวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรไพบูลย์ทองดอนน้อยวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรณัฐวัฒน์บุญเจริญวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรธาวินจันทร์เผือกวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรณัฐพลพลอยศรีวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรจีรศักดิ์เกตุโทนวัดสัมฤทธิบุญคณะจังหวัดแพร่
16พระวชิรพงศ์ปองณิศสุรางค์วชิรปญฺโญวัดศรีสูงกลางคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรภัทชกรณ์แสนยศวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรศุภณัฐเจื้อยแจ้ววัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรเอี่ยมปัญญาเพ็งแจ่มวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรธนากรเครือสายคำวัดหาดรั่วคณะจังหวัดแพร่
21พระวิษณุสุยะแก้วอมโรวัดค้างคำปันคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรวัชรณันท์คำแสนโคตรวัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
23สามเณรปภาวินชุ่มทิพย์วัดค้างปินใจคณะจังหวัดแพร่
24พระทิมแก้วกามูลจนฺทโชโตวัดวังขอนคณะจังหวัดแพร่
25พระคมกฤษสีอ้ายฐานวุฑฺโฒวัดจิตตวิเวการามคณะจังหวัดแพร่
26พระธนกรอินต๊ะนุขนฺติพโลวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
27พระศรัญญูต๊ะปันธมฺมวโรวัดพระธาตุพระกัปป์คณะจังหวัดแพร่
28สามเณรโกวิทโกพลรัตน์วัดแม่เกิ๋งคณะจังหวัดแพร่