รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๒ - วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง น่าน

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพชรอินต๊ะแพร่กตปุญฺโญวัดหนองแดงคณะจังหวัดน่าน
2พระบุญญฤทธิ์เพชระกียรติกุลกิตฺติวชิโรวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
3พระลิยะอุไทยปุญฺญวชิโรวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
4พระปริพรรห์สิทธิฝั้นสิทฺธิปญฺโญวัดโป่งคำคณะจังหวัดน่าน
5พระอุดมสมบัติโตจิตฺตสุนฺทโรวัดหัวเวียงเหนือคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรโยคราชตามางวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรกฤชนัทศรีหาตาวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรกิตติพัฒน์เนตรทิพย์วัดฝายแก้วคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรชญานนท์ไชยอักษรวัดพระธาตุกิตตินันทารามคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรณภัทรปานชาติวัดทุ่งน้อยคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรนัฐพลยอดอ่อนวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรธนกรย่างสกุลกิจวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรพลากรอินต๊ะเขื่อนวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรพุทธจุนภัทรบารมีวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรภูมิศักด์สมมุติวัดพระธาตุกิตตินันทารามคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรยุทธชาติใจ๋แก้ววัดนาข่อยคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรวัชระโพธิ์พวงทองวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรวันชัยสัตยวงค์วัดหาดเค็ดล่างคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรอภิวิชญ์ภู่ศิริพันธ์วัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรรัตนสินธ์ตาสุขะวัดพระธาตุกิตตินันทารามคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรนาราชาบุญเยี่ยมเยียนวัดพระธาตุแช่แห้งคณะจังหวัดน่าน