รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๐๓ - วัดบุญยืน
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพลธิพัสคำฝั้นเตชพโลวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
2สามเณรกันตเมธเอกสังวาลย์วงศ์วัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
3สามเณรกฤษดาพงษ์สินใจวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
4สามเณรธนากรไชยเลิศวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
5สามเณรธนกฤตกันไชยวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
6สามเณรธนกรจันคำยาวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรภูมิพัฒน์วงศ์สาวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรวทัญญูทองสุขวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรวรเวชสายน้อยวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรวรรณทชัยสุวรรณศิลป์วัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรสิทธิศักดิ์เผด็จสำโรงวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรอัครวัฒน์อาจหาญวัดบุญยืนคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรสหัสวัตสัมฤทธิ์เดชาวัตวัดศรีกลางเวียงคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรจิรสินกองตาวัดสถานคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรวีรพัฒน์คำสุหล้าวัดสถานคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรศรัณยูวงศ์กองแก้ววัดสถานคณะจังหวัดน่าน
17พระเจษฎาเจียมกลางสิริวฑฺฒโกวัดป่าวิสุทธิญาณคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรณัฐนนท์เส้นเถาว์วัดโปร่งคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรณัฐสิทธิ์ก๋าสีวัดโปร่งคณะจังหวัดน่าน
20พระธัญญ์ชวินมิ่งขวัญจิรานนท์จิรวฑฺฒโนวัดไหล่น่านคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรไสแก้วใสดีวัดไหล่น่านคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรเดชอุดมวงค์ใหญ่วัดไหล่น่านคณะจังหวัดน่าน
23พระสมบัติซุมนันท์ชาตเมโธวัดฝายแก้วคณะจังหวัดน่าน
24พระสุรินทร์กล่ำสามเรือนสจฺจวโรวัดน้ำมวบคณะจังหวัดน่าน
25พระนภนันท์แย้มยืนยงค์ชยานนฺโทวัดน้ำมวบคณะจังหวัดน่าน
26พระทรงกลดกันทะวิชัยทีฆายุโกวัดน้ำมวบคณะจังหวัดน่าน
27พระเกริกเกียรติกองบุญเรืองสุทฺธจิตฺโตวัดน้ำมวบคณะจังหวัดน่าน