รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๔๐๑๐ - วัดศรีบุญเรือง
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง น่าน

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสง่ากาบนันทาถิรธมฺโมวัดศรีอุดมคณะจังหวัดน่าน
2พระอานนท์ชัยวงค์อานนฺโทวัดศรีอุดมคณะจังหวัดน่าน
3พระเฉลิมพลปันหล้ากิตฺติคุตฺโตวัดศรีอุดมคณะจังหวัดน่าน
4พระสมเดชชวาเขตสุวีโรวัดรัชดาคณะจังหวัดน่าน
5พระธนภัทรโยธากิตฺติธโรวัดนาหนุนคณะจังหวัดน่าน
6พระก้านแก้วอะทะไชยสุทฺธิสทฺโธวัดหนองผุกคณะจังหวัดน่าน
7พระศักดิ์ดนัยเดือดดีปภสฺสโรวัดนาหนุนคณะจังหวัดน่าน
8พระเอกชัยขันทะสารจิตฺตสํวโรวัดไทรหลวงคณะจังหวัดน่าน
9พระธีรนัยสลีอ่อนสุธีโรวัดศรีคณะจังหวัดน่าน
10พระเอกลักษณ์จิตรณรงค์สุเมธโสวัดวังทองคณะจังหวัดน่าน
11พระนิคมขันทะสีมาสนฺตกาโยวัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
12พระธนกฤตอินปัญญาฐิตปญฺโญวัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
13พระผัดจิตตรงฐิตธมฺโมวัดม่วงสุมคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรกิตติศักดิ์แปงอุด-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรวรัญญูแปงอุด-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรศุภวิชญ์แปงอุด-วัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรคุณานนท์เทใหม่-วัดน้ำคาคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรรัฐกรณ์รางแดง-วัดน้ำคาคณะจังหวัดน่าน
19สามเณรอาณกรเทใหม่-วัดน้ำคาคณะจังหวัดน่าน
20สามเณรสงกรานต์ไชยยะ-วัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
21สามเณรเข็มมณัทภู่ระหงษ์-วัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
22สามเณรชนะพลบุญวัน-วัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
23สามเณรธัญยธรณ์สุต๋า-วัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
24สามเณรวีระศักดิ์อุ่นแก้ว-วัดชัยมงคลคณะจังหวัดน่าน
25สามเณรปิยะพงศ์สุฤทธิ์-วัดนาหนุนคณะจังหวัดน่าน
26สามเณรนพนนท์เพตะกร-วัดดอนแก้วคณะจังหวัดน่าน
27สามเณรกวีวุฒิกำธรธีระเดช-วัดกลางคณะจังหวัดน่าน
28สามเณรณัฐวัตรแซ่ซ่ง-วัดกลางคณะจังหวัดน่าน
29สามเณรพีรวิชญ์กีรตินันทกุล-วัดกลางคณะจังหวัดน่าน
30สามเณรยศกรกีรตินันทกุล-วัดกลางคณะจังหวัดน่าน
31สามเณรแสนทรัพย์ศิริคาม-วัดกลางคณะจังหวัดน่าน