รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๑ - วัดพระสิงห์
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 168 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรจักรดุลย์นฤนาทนโคทรวัดนันทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรนธพลรติเมธาชนวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรเจตน์อนันต์บุญเขตวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรตะวัน-วัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรศุภสัณห์ศรีฉลวยมาลีวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรอานนท์มนต์มนัสภูมิวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรกษิดิ์เดชมนต์มนัสภูมิวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรศิวัชคีรีบูนแดนไพรวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรอยุธยาพิศาลพนาวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวุฒิพิศาลวนาลัยวัดช่างแต้มคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรวชิรวิทย์ยืนยงคงสกุลวัดนันทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรณัฐชัยเจริญมณีกุลวัดนันทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรณัฐชัยธนันชัยวรรณวัดนันทารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรกิติพงษ์ดอนสกุลไพรขจีวัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรพีรพัฒน์เลาฉีวัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศุภณัฐวนาวิเศษศรีวัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรศุภสิทธิ์ศรีแสนวัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสมชายศุภรนานาวัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรพงษธรดีแก้ววัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรศุภวิชญ์ดีแก้ววัดทรายมูลเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรกีรติปัญญาวัดหมื่นตูมคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรสิทธิชัยหม่อมพกูลวัดหมื่นตูมคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรสิทธิโชคกระสินธุ์ผลวัดขันแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรชาลีวิมุตวโรตม์วัดขันแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรวาทีลุงต๊ะวัดสวนดอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสาธิตสมเจริญวัดสวนดอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอนุพงค์กุลเดชาวงค์วัดสวนดอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสันติภาพปันติชายวัดสวนดอกคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรจอมเดือนลุงหม่องวัดควรค่าม้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรแสงเมือง-วัดท่ากระดาษคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอ่องเขอ-วัดท่ากระดาษคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจาวะนะลุงลอวัดท่ากระดาษคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรเขอหลี-วัดท่ากระดาษคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรเลือนคำ-วัดท่ากระดาษคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรเขมวัฒน์แสงคำเอ้ยวัดธาตุคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรจีรพัฒน์ชัยสัญจาริกวัดบ้านท่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสิทธินนท์พิมลโรจน์วัดบ้านท่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรวรกรพิมลโรจน์วัดบ้านท่อคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรนนทชัยสิริกุลกิตติ์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรวสิษฐ์พลกุลธิราวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรจำรัสวราฤทธิ์หิรัญกุลวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรฐิติวัสส์ธนปรีทากุลวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรเดชสิทธิ์ทวีพานพันธ์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรธนพลทวีพานพันธ์วัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรเดชาวัฒน์ฤทธิไกรไตรภพวัดป่าแดดคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรณัฐกรณ์มานัสพิพัฒวัดป่าเปอะคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรกิติวัฒน์แชทูวัดป่าเปอะคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรบุญช่วยพะกิ๊วัดป่าเปอะคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรกิตติละพอแตวัดป่าเปอะคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรจันทร์-วัดป่าเป้าคณะจังหวัดเชียงใหม่