รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๒ - วัดเชตุพน
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรรัชพงศ์ศรีพรมวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรปกรณ์สิทธิ์แซ่โซ้งวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรสิงห์หมอกแสงวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรทศพลแสงท้าววัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอรรถสิทธิ์แสงเรืองวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรกิตติพศชนะไพรรีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสุริยันหล้าจ้อนวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรนาราภัทรปิงบุญทาวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรแก้วสุวรรณกุลสอนนานวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรพงค์พสินทรงกิตติกุลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรธนภัทรเกษตกรอุดมวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรภานุกรณ์ชูสง่าวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรวรเชษฐชัยโชติวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรก๋องคำสายหอมวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรแสงเมืองลุงเฮียงวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรศุภชัยจางวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรจิราพลลุงวิวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรวงศกรดวงใจสักวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรพลวัติจำเริญสิงขรวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธนดลหยั่นนะวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรนภันต์ลิซอวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธนภูมิเฟื่องยศพินิจวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรฐิติกุลอินทรสวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรณัฐนนท์สิงห์จันทร์วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรทรงภพดำรงกิจมงคลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรทัศนัยฌานสมาธิกุลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรชัยแซ่กือวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพิชัยภูษิตดวงจิตกุศลวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรกฤษฎานาอุดมวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธนพัฒิจำเริญสิงขรวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรตะวันแสงใสวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรทูนจิ่งลุงเฮียงวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรสิรวุฒิลุงมูวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรธันวากระจ่างศรีวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรทักษ์ดนัยกิติวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรปิยพัทธ์ไชยรบวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรพชรพลอาโต่วัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอนันตาลิซอวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรอธิราชใจมาวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรสิปปกรสาคะติวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรธีร์ปกรณ์คำยาวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรศศิธรโหระวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรภคินสุภาชนะวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรณัฐนนท์ทำนาดีวัดท่าสะต๋อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรเตียงหาญลุงนุวัดท่าสะต๋อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรคำขื่นลุงนุวัดท่าสะต๋อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรแลงหลู่ไทยใหญ่วัดท่าสะต๋อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
48พระพชรพลประสิทธิ์ศิลป์พชรพโลวัดขะจาวคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรวรชิตอาโนวัดเชตุพนคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรเมธาสิทธิ์นามยี่วัดท่าสะต๋อยคณะจังหวัดเชียงใหม่