รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเอนกชัยวงค์คำอายุโทวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระจีรวัฒน์เอี่ยมสำอางค์จิรธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระอริชาสายคำพาสุรปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระอภิวัฒน์ปัญญาเจริญชาตปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระพรศักดิ์จีนสวาทกนฺตธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสมคิดมหาวงค์ทีฆายุโกวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระอัสราวุธเลิศพิริยตระกูลปัญญาธโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระคมสันต์ทองเสมอกันตวีโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระศุภกรทาปันสีชุติปญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระอรรถพลทองมนต์จันทสาโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระอานนท์นันโทอนุตฺตโรวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระฐิติพงศ์ยะมังฐิติธมฺโมวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระโชติวิทย์ชุมวิสูตรรัตน์อภิปุญฺโญวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอินทรักษ์หิรัญสกุลวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรทยากรโสลาวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจักรินช่าวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรธริยะสรรค์ชิติวัดร่ำเปิงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระพีระเชษฐเจริญสุขจรณธมฺโมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระวีรยุทธนามแย้มวินยวชิโรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรปวินท์พิกุลสีทองวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธนเดชเพชรพิทักษ์คีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรศุภกรขันเดชวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศุภวิชญ์เชื่อมขุนทดวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรอดิศรสืบมาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรอำพล-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรวีรภัทรนุชนารถวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกิตติทัชเจริญคีรีโชควัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรธนดลอารีย์เกื้อกูลวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรก้านแก้วคำสร้อยวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรแดนดอยมะชูแบะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชินกรณ์จาระณะวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจิรายุทธชุมทิวไม้วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอชิระจาริกคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอุษมาสุขวิมานเมฆวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรณรงค์เดชเคารพปรัชญาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรพรศักดิ์เตาะพอวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรเดชาวัตเพชรมโนธรรมวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรวิทูรอภิรักษ์บุญญาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรณภัทรเพ็ญเพชรศักดิ์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรสิทธิชัยเฉลิมลาภยศวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรศตายุคีรีศักดิ์ศรีขจรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรยศพนท์ชนแดนคีรีศรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรหม่อติเอ-วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรวิชัยวินัยพัฒนาคีรีวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรศุภฤกษ์เพ็งโสดาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรอภิเดชสมจิตชมไพรวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธิษณุพงศ์นภาคีรีรมย์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรธิติวุฒินภาคีรีรมย์วัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรปกรณ์เลิศบูรณาภพวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรจีรศักดิ์พยัคฆพรรณาวัดศรีโสดาคณะจังหวัดเชียงใหม่