รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๐๓ - วัดศรีโสดา
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรบัวขาวหม่องคนโท-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรทุนส่าลุงนะ-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรชญานนท์ซอหลิ่ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรคำแดงลุงเก๋ง-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรวรทยะเล็ก-วัดโลกโมฬีคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรณัฐกานต์-วัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรพงษ์พันแก้วสุดใจวัดโป่งน้อยคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระธีระวิทย์ศรีสวัสดิ์จิรวฺฑฒโนวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระณัฐกิตติ์จำนงโชคสิริมงฺคโลวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรปรมัตถ์อรุโณทัยฉายแสงวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรกฤตภาสแก้วสุวรรณวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรปิติพลพึ่งแสงบุญวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรภาคภูมิสังฆสีทาวัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรธนวุฒิวิมานอาทิพย์วัดผาลาดคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระทวีศักดิ์กันทวีอโรโควัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรจึงแสงลุงต่าวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรณภัทรธัญญานันท์กุลวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรสิทธิโชคหลบภัยวัดฝายหินคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระประพันธ์พรหมมินทร์ปภสฺสโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระสมิทธิ์มณีแก้วรตนวณฺโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระกิตตินันต์กันทพนมกิตฺตินนฺโทวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระศิริพงษ์มาณะศรีสิริวํโสวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระกบ-กตบุญโญวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระจายส่าหลู่-สุจิตโตวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
25พระมิ้นหลวงคำปภสสุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระนาวินจูสินกตทีโปวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระภมรทรงชัยจารุวณโณวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระกอลิ่งปานสมบัติวิสามันต๊ะวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระธีรพงศ์อ่อนจันทร์อุตตโมวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระภูเบศร์แป้นจุ้ยภาณุโรวัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระอาทิตย์แซ่ท้าว-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรหล้าบุญ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพรชัยปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรณรงค์คณินทร์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรใจเด็ดออต๊ะ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรบดีดนย์ลุงต๊ะ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรนครปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรแซ่หลู่--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรแซ่ป้า--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรพงศกรมากรอด-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรลืนปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรศุภกฤตวงศ์จันทร์ตา-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชายลุงเฮือง-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรศุภกิจปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรหน่อคำ--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรสาม--วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรหาญกล้าปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรสุวิจักษณ์จิ่งด่า-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรเกริกวิทย์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรพสิทธิ์ปานสมบัติ-วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะจังหวัดเชียงใหม่