รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๑ - วัดเขื่อนผาก
ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวศินมณีวรรณ์ฐิติปญฺโญวัดป่าจี้คณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระดวงเจริญอิ่นคำสุวฑฺฒโนวัดป่าตุ้มโห้งคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระนนท์ปวิธรุจิโรจน์วฤทธิญาณวุฑโฒวัดขามสุ่มป่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระประพันธ์ไชยโพธิ์วุฑฺฒิสาโรวัดโป่งงามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระบุญหลวงวังมูลสิริวณฺโณวัดน้ำแพร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสิงห์คำจอมแปงสนฺตจิตโตวัดผาแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7พระสมศักดิ์โอฮกสีลสงฺวโรวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระศาสตราสมบุญมาอภิปุญโญวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระอดุลย์มหาวรรณ์อภิปุญโญวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระชัยยันต์ทัศนสุวรรณอติกโรวัดผาแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระณรงค์ขาวศรีสุทฺธิสทฺโทวัดผาแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระประวิทย์วุงแค่งอกิญฺจโนวัดผาแดงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรไพรวัลย์เพ็ชรมั่งวัดป่าจี้คณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรวรเชษฐ์วงศ์ศรีเทพวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรชัชชัยสีฉว่าวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรณัฐกิตติ์สุนทรวัดห้วยส้านคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรโชคทวีมณีวรรณวัดพระธาตุกลางใจเมืองคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรบูรพาตาแถะวัดท่ามะเกี๋ยงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรชิษณุพงศ์คำชัยวัดป่าฮิ้นคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรมานิตย์ลุงอาระยะวัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรธนทรัพย์ไชยนิพันธ์วัดบ้านโป่งคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรภุชิสส์ปันปะวัดป่าลันคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรธงชัยลุงปานวัดน้ำแพร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรสุริชาติสุขเงินวัดน้ำแพร่คณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสอนลุงเฮือนวัดถ้ำดอกคำคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรจตุพลลุงจางวัดสหกรณ์แปลงสองคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอภิวิชญ์ขันทะเปียงวัดสหกรณ์แปลงสองคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรภาณุพงษ์สาระวงค์วัดหนองบัวไชยมงคลคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธีรภพเดชคำภูวัดห้วยบงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรสุทธิชัยตาบอวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรวิชัยยุตม์บัวลอยวัดพระธาตุดอยเวียงคณะจังหวัดเชียงใหม่