รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกำธรกระบกงามกิตติญาโณวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระณัฐพงษ์สุรินทร์เปาปญฺญาวฑฺฒโกวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระธนโรจน์ฟังสันเทียะฐิตธมฺโมวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรชัยวัฒน์ลุงกาวีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอนุชิตอ่องคำวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรอติชาติจันทร์ตาวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสมคิดจันทร์นวลวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรเมืองลุงออวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรภวัตอ่องแดงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรประยุทธ์ลุงอ่องวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรมานะเมืองดีวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรมนัสมนแลงวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรจรินจอเมืองวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรคณิณจายเคอวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรจรรยอมลสุขกรมใสวัดดอยสัพพัญญูคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรประวิทย์ถนอมศิลาวัดใหม่สวรรค์คณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรอภิเดชปัญโญแก้ววัดห้วยแก้วคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระสมริดแสงสุวรรณอภินนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
19พระพงษ์พันธ์คำดีฐานีสฺสโรวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระปานตี้ปุงคโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระประเสริฐพันธ์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระเทพลุงออปิยสีโลวัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรศุภกานต์ติ๊บหลวง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรจิระพงศ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสมพลลุงยะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรสุริยะพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรธนโชคมีชัย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรจิตรทิวัสกาหลิ่ง-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรชาญวิทย์ลุงต๊ะ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรคมสันต์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรอนันต์ลุงตอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรมงคลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอานนท์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรนฤพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรบัณฑิตพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรรัตนพลลุงจาย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรนิธิลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรสิทธิพลทองดี-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรทูนป้ายอน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรวรพลลุงทูน-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรกวินทราสร้อยโสม-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรวัลลภพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรพชรพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรสายหลาวลุงซอ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรปกรณ์ธรรมพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรวรวิทย์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรวรภาสพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรปิยะพงษ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรเสกสรรกาญจนะพัฒน์-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรกิตติกรวงศ์สวาด-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่