รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๑๕ - วัดดอยสัพพัญญู
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

แสดง 51 ถึง 65 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรอัคคเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
52สามเณรคิรากรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
53สามเณรธนกรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
54สามเณรสิริชัยลุงจ่าย-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
55สามเณรณะรงค์ศักดิ์โรจนวิจิตร-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
56สามเณรวัชรพลปัญญาแก้ว-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
57สามเณรอนุภัทรพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
58สามเณรวรัญญูลุงยอดคำ-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
59สามเณรรังสิมันตุ์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
60สามเณรอัครชัยพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
61สามเณรลัทธพลพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
62สามเณรเมธาพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
63สามเณรดนุเดชพุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
64สามเณรธรรมรัตน์พุทธโสภา-วัดโสภารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
65พระสมชายทวีสุขปญฺญาธโรวัดมัชฌิมารามคณะจังหวัดเชียงใหม่