รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๔ - วัดแสนทอง
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวัฒนาสอราขนฺติธโรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระสุริยาปู่ผัดปภสฺสโรวัดยางเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระวิมลสุขใสญาณวโรวัดดวงดีศรัทธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระสมชายลุงจะจิตฺตสํวโรวัดดวงดีศรัทธารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรภูวเดชจำนงจามิกรวัดแสนทองคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรสิงหาโตเซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรมานัสประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรธวัชชัยโตเซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรจิรชัยเกดิ์วัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรวีรศักดิ์ประดักโยชน์วัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรพินิจชัยเฟื่องยศพินิจวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรอดิศรมิตรจองวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรคำภีร์กระดังงาผลวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรปวีณโตเซอวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรธันยาชิดวนาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรณัฐพลกระดังงาผลวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรบรรวิทิตสาธิตบุญวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรณัฐพลประดับหยกวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรธนวิชญ์เฟื่องยศพินิจวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรณภัทรโทเยวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรพีรพงษ์เตโชวิวัฒนาวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธนภัทรเงินสุใจวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรธนทัตเงินสุใจวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรสมชายสันติดงสกุลวัดบ้านหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรกฤตครองบังอาจวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรนราวิชญ์ไฉไลสโมสรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรกฤษฎิ์ตันติบุญชูชัยวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรพสธรปู่เป็ดวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรพีรยุทธขจรเดชดำเกิงวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรอนุพลเจริญศรีมติวงศ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรณัฐพงษ์วาสีมีศักดิ์วัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรนพรัตน์พัฒนากิจการค้าวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรวรพตวรวิชิตวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรวรเดชขจรเดชดำเกิงวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
35พระพงศ์ชัยตรีอารีรอบธมมวโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระสมพจน์ติเจธมมวโรวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรแอะตุ๊ชื่อเครือวัดสถิตบุญวาสคณะจังหวัดเชียงใหม่