รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๑ - วัดแก้วโกรวาราม
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 74 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวีรยุทธหัสวาทีธนปญฺโญวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2พระธนิตนาสวนฉนฺทธมฺโฆวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3พระพงษ์ศักดิ์นุ้ยจินดาอภิชาโนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4พระวุฒิชัยคงดำวุฑฺฒิชโยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5พระกัมพลยิ่งมีสิริกมฺพโลวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6พระกานรัฐเรืองโฉมฐานวุฑโฒวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7สามเณรกฤตเมธแก้วเสนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรรุจิภาสดวงมณีวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรกิตติภัครัตนะวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10สามเณรกิตติภูมิกุมารน้อยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11สามเณรจิรวัฒน์อุยพัฒน์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12สามเณรฐาปกรณ์มหาศักดิ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13สามเณรทวีหมานหมีนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14สามเณรธเนศสาระพงษ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15สามเณรปธานินพูนภักดีวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16สามเณรประคงคงตำหนิวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17สามเณรปัญญากรรัตนะจันทร์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18สามเณรพุฒิเทพค้าเรือวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
19สามเณรภูวเดชเบิกนาวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
20สามเณรรัชชานนท์เหมือนหนูวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
21สามเณรวงศกรเต็มเปี่ยมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
22สามเณรวชิรวิทย์อยู่ทองอินทร์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
23สามเณรศุภกฤตทองสามวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
24สามเณรสมชายธงชัยวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
25สามเณรโสภณบุญเฉลิมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
26สามเณรอมรราชอินทร์ชาวนาวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
27สามเณรเอกณัฐศรีเมืองวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
28พระอานนท์สุวรรณรักษาอานนฺโทวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
29พระสุวรรณ​เอ่งฉ้วนพลวณฺโณวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
30พระวินเทพเบญจธนปรีชาอคฺคธมฺโมวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
31พระณัฐพรใจสะอาดธมฺมวโรวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
32พระกิตติศักดิ์คงแก้วถาวโรวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
33พระวรเมธทรงทองคำตปสีโลวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
34พระสง่าวงศ์สาขาอธิจิตฺโตวัดนาคาธรรมารามคณะจังหวัดกระบี่
35พระธนาวุฒิเพ่งบุตรญาณภทฺโทวัดนาคาธรรมารามคณะจังหวัดกระบี่
36พระจุมพลรักมิตรญาณพโลวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
37พระคเชนทร์ดำคล้ำอภิปุณฺโณวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
38พระวิลัยเพ็ชแสนญาณโสภโณวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
39พระโกวิทเอียดศรีชายกิตฺติมํคโลวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
40พระธวัชชัยจันทร์อยู่จริงธมฺมิโกวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
41พระณรงศักดิ์พรหมปรุงสุขกาโมวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
42พระณัฐพงษ์กิ่งชุมถาวโรวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
43พระปกรณ์เดชรักษาอาทโรวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
44พระสุชาติแป้นไทยสุชาโตวัดสุวรรณธารารามคณะจังหวัดกระบี่
45พระปรีชาคงเหลือปริญาโณวัดสุวรรณธารารามคณะจังหวัดกระบี่
46พระธงไชยแสงเพชรธมฺมทีโปวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
47พระวิชชุระเถาว์มูลวิชฺชุรญาโณวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
48พระพงศกรกำเนิดรักษาฐิตคุโณวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
49พระพิทักษ์ชนะเมืองวิรธมฺโมวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
50พระสุรพัศรักษากิจปิยวณฺโณวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่