รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๔ - วัดธรรมาวุธสรณาราม
ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิทธิชัยยมรักษ์ธมฺมทีโปวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
2พระเจษฎาเพ็ชรเครือภทฺทธมฺโมวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
3พระศุภกรแซ่โซวสุจิตฺโตวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
4พระเรืองศักดิ์ศรีวิเศษฐานรโตวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
5พระเพียรบุญเรืองกลฺยาณวิริโยวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
6พระวันทาทองใบอคฺคธมฺโมวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
7พระสมชายเอ่งฉ้วนจิตฺตปญฺโญวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
8พระพรมมายางงามธมฺมวโรวัดโคกยางคณะจังหวัดกระบี่
9พระพรสิทธิ์อินทร์แก้วศรีอินฺทวณฺโณวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
10พระสาครเหนือคลองมหาปญฺโญวัดโคกเคี่ยมคณะจังหวัดกระบี่
11พระอภิชาติเอ่งฉ้วนสุทฺทาธิโกวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
12พระนิติพงค์พันสายนิติวํโสวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
13พระธนพรสายป่านธนวโรวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
14พระธนกรสิงหบำรุงธนกโรวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
15พระสุรัชทองปรุงปุณฺณญาโณวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
16พระทรงศักดิ์อิ่มเกษมปุญฺญาคโมวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
17พระโชติธนคงผลโชติธโนวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
18พระไกรศรเวชกุลยสสฺสีวัดพุทธโพธิญาณคณะจังหวัดกระบี่
19พระพงศกรขวัญพร้อมพุทฺธครุโกวัดพุทธโพธิญาณคณะจังหวัดกระบี่
20พระธีระพงษ์เพชรฉวางธีรภัทโสวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
21พระขุนเดชจูฑามาตย์เตชทตฺโตวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
22พระนัฐพงศ์บุตรเลี่ยมกนฺตวณฺโณวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
23พระวรรณะนบนอบมหาปุญโญวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่