รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๕ - วัดคลองพน
ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมเกียรติไหมเสนปญฺญาวโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
2พระพิสิษฐ์สุทธินนท์ปญฺญาวุฑโฒวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
3พระวรัญญูสำเภาธมฺมโชโตวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
4พระธนวัฒน์จุลโลบลธนวฑฺฒโนวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
5พระภูวดลปอล้วนโสภณคุโณวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
6พระภูษิตปานชูฐานธมฺโมวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
7พระฮ่งเซ่งสารนุสินวิสุทฺธสทฺโธวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
8พระประมาณเจ้ยทองศรีธมฺมธโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
9พระนิพนธ์ชูกลิ่นยตินฺธโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
10พระมาริโอแลมท์เนอร์สุธีโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
11พระปวรัตน์สุทธิโภชน์ปิยธโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
12พระจิตรภาณุไหมจันทร์อธิจิตฺโตวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
13พระสุรศักดิ์ชุมแก้วสิริธโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
14พระธีระพงษ์นาคอกสนฺติธมฺโมวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
15พระวิโรจน์เอียดสีวิโรจโนวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
16พระประพันธ์มูลหน่อกิตฺติสาโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
17พระไพฑูรย์หนูทองฐิตคุโณวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
18พระอภิสิทธิ์สงเดชจนฺทสาโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
19พระไกรวิชญ์ศรีมุขโฆสโกวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
20พระสมพงศ์มาเอียดอุตฺตโรวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
21พระปฏิวัติเพชรเครือธมฺมทีโปวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
22พระสนธยาชูอักษรธมฺมวโรวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
23พระศุภพลดีใจภทฺทโกวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
24พระษริสลูกเมืองภทฺรธมฺโมวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
25สามเณรศิวาพุฒมาลาวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่