รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๖ - วัดบ้านน้ำขาว
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 51 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐวุฒิสังขาพลสทฺธาวุโธวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2พระพิทักษ์อุดมศรีฐานคุตฺโตวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
3พระทวีทรัพย์เชาวลิตธมฺมคุตฺโตวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
4พระศุภชัยแดงอนันต์สุภชโยวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
5พระวุทคชายนต์สีลธโรวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
6พระศรชัยสิทธิรักษ์อภิชโยวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
7พระสิริชัยไพทูลอาสน์เตชธโรวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
8พระสามารถศรีชจันทร์กิตฺติสกฺโกวัดคงคาสุทธาวาสคณะจังหวัดกระบี่
9พระสมมุ่งชัยรักษาชยธโรวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
10พระณัฐพลพรรณราปภสฺสโรวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
11พระรณชัยฉวางพันธ์อธิจิตฺโตวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
12พระธนพลเรืองรัตน์โชติจิตฺโตวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
13พระสุเทพสมบัติสุขปฺปตฺโตวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
14พระวิทิตอาวุธวรจิตฺโตวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
15สามเณรวีรภัทรมรกตวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
16พระฤทธิศักดิ์สังขศรีวิริโยวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
17พระประภาสแสงศรีจินฺตสาโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
18พระเอกพจน์ดีงามอติวโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
19พระพีระพัฒน์บุญคงจิรวุฑฺโฒวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
20พระชาตรีหีมเล็กอภิชาโตวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
21พระนฤเดชสมนิลสนฺตเตโชวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
22พระพงษ์ศักดิ์ช่วยบำรุงอติสกฺโกวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
23พระพรภิมลคงพราหมณ์ปญฺญาวโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
24พระรวบช่วยบำรุงฐานวีโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
25พระสิทธิภูมิบุตรครุธสติสมฺปนฺโนวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
26พระสมยศปราศภัยกิตฺติโกวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
27พระจำเนียรศรีชายกิตฺติธโรวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
28พระอุสาห์ชาสวัสดิ์สารธมฺโมวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
29พระกิตติทัศน์เพชรอาวุธกิตฺติทสฺสโนวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
30พระธนพลแก้วเกตุธนพโลวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
31พระวรายุทธหวังแก้วสนฺตมโนวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
32พระศักศรบุญประกอบสุจิตฺโตวัดเทพพนมคณะจังหวัดกระบี่
33พระวรพงษ์ช่วยเกิดปริปุณฺโณวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
34พระอภิสิทธิ์อุดมศรีวรสิทฺโธวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
35พระสุวินัยจีนหนูชยานนฺโทวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
36พระอนุสรณ์คงศรนาถธมฺโมวัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์คณะจังหวัดกระบี่
37พระโชคอำนวยจันทรมุณีมหาปุญฺโญวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดกระบี่
38พระศิริชัยพูลเพิ่มฐิตชโยวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดกระบี่
39พระเดชาเกื้อบุตรสิริเตโชวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดกระบี่
40พระเศกสิทธิ์แสงศรีคุณวโรวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดกระบี่
41พระนัฐพลเวรุวณารักษ์อรุโณวัดพรุเตียวคณะจังหวัดกระบี่
42พระพงศ์ฤทธิ์เวชกุลจิรลาโภวัดพรุเตียวคณะจังหวัดกระบี่
43พระธนากรแสงระวีฉนฺทกโรวัดพรุเตียวคณะจังหวัดกระบี่
44พระเทพรสสงวนพร้อมคุณกาโรวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
45พระสมภาสรัตนบุรีสุเมโธวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่
46พระวัฒนพงศ์รักษามั่นสุทฺธิปญฺโญวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่
47พระก้านเอียดงามสมกิตฺติญาโณวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่
48พระธนากรเพ็ชรเรือนทองสุทฺธิญาโณวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่
49พระเกษมสุขณ ศรีสุขญาณวีโรวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่
50สามเณรเอกวัฒน์จิตต์แจ่มวัดมะม่วงเอนคณะจังหวัดกระบี่