รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นเอก - ๕๒๖๙๐๐๑ - วัดควนสบาย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมคิดเทพมณีอติธโนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2พระธวัชชัยแสงทองฐานสมฺปนฺโนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3พระสัญชัยข้อค้าปสนฺโณวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4พระธนิตนาสวนฉนฺทธมฺโมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5สามเณรวีระศักดิ์ผุยอุทาวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6สามเณรนนธวัชทองขาววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7สามเณรเจตรินเอียดเกื้อวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรพงษ์พิพัฒน์นาคสวาสวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรอาณกรคงชนะวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10สามเณรจริยวัตร์ศิริมานูญวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11พระสิปปวิชญ์มณีมัยปญฺญาสาโรวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
12พระชัชวีร์เกื้อกูลส่งอภิชาโตวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
13พระสุพัฒน์เกตุจันทร์สุภทฺโทวัดนาคาธรรมารามคณะจังหวัดกระบี่
14พระทวีวัฒน์หมีทองทวิวฑฺฒโนวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
15พระจิรเดชลือสวัสดิ์จิรเตโชวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
16พระศิริวัฒน์หนูแก้วสิริวฑฺฒโนวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
17พระชนินทรแย้มสวัสดิ์ชนินฺโทวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกระบี่
18พระโอมพันธ์จิตสัมพันธ์อุสุกาโรวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
19พระพีระศักดิ์แสนเสนาะภทฺธวโรวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
20พระสมเกียรติเอียดเกื้อนิราสโยวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
21พระผดุงเกียรติศรมีศรีกิตติญาโณวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22พระศักรินทร์จุ้ยเลี่ยนกตธมฺโมวัดบางเงินคณะจังหวัดกระบี่
23พระพุทธิพงศ์เรืองศรีพุทฺธสรโณวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
24พระศรัณญ์เรืองศรีสารตฺถิโกวัดบ้านนาคณะจังหวัดกระบี่
25พระเอกศิริบุญธมฺมสุทฺโธวัดโพธิ์เรียงคณะจังหวัดกระบี่
26พระอำนาจย่องหิ้นกนฺตวณฺโณวัดพานิชรัตนานุกูลคณะจังหวัดกระบี่
27พระชัยชนะอินทองมากกุสลาสโภวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
28พระอนุสารดัชถุยาวัติปุงฺคโววัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
29พระสมพงค์แก่นแก้วธมฺมสโรวัดอ่าวลึกเหนือคณะจังหวัดกระบี่
30พระณรงค์นวนนุ่นคุณธโรวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่
31พระขจรศักดิ์พรหมคุ้มมหานาโมวัดเขาล่อมคณะจังหวัดกระบี่