รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๓ - โรงเรียนบ้านเขาดิน
ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติภัทรพรหมรักษาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายชนกันต์ยวนเศษโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิศิษภ์หนูขาวโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรกำลดพิศโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดุลวิทย์สิทธิ์รักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์ครุฑธามาสโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประพัฒน์สมขวัญโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดาราธิปแก้วเก็ตโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพรเทวีรัมย์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนภัทรแก้วพิทักษ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรรจกรนวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรเมศว์แป้ลาโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิโชคมะแอโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ฤทธิ์แก้วใหญ่โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพนธ์บุญทองเล็กโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์แกล้วทนงค์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรายุแดงอนันต์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลแก้วเก็ตโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติกรบุตรลพโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัฒน์รอดหนูโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยารัตน์ศรีวิจารย์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐาปนีมหาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณทองทิพย์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประภัสสรเอกวิเชียรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสกุลเพ็ชรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพชรวรรณอ่อนดีโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรเดชสโรโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสรวรรณบุตรฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยากรนวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาแก้วโรยโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรปวีณ์ชนะคชโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนงค์รดีราชฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพวรรณนวลทองโรงเรียนบ้านเขาดินวัดเขาดินคณะจังหวัดกระบี่