รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๒๘ - โรงเรียนเจริญวิชช์
ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติพศเรืองดำโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิติกรเกื้อบุตรโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณาสินไชยบุญโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจินดาพรปรีชาโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรพัฒน์คะหะวงศ์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรพัฒน์ร่วงแก้วโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุสศรีหะรัญโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชญานุวัติสมดวงโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิสราถาวะรัตน์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณฐวราทองสกุลโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐนนท์จันทวงค์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพนธ์ทรงทองโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธรรมจักร์จันทร์ทิมโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันทยศแสงวิเศษโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิศานาถศรีสว่างโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุญสิตาสรรเพชรโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัณฑิตาอุดมศรีโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรด้วงเมืองโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรโตมรโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์ศรัณย์พลจรัสโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรเดชพูลม่นโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวัลลภาดำเขียวโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีรพลเพชรรัตน์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิวิมลปรีชาโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภณัฐสำแดงโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิงหราชมากดำโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๒นายสุทธิศักดิ์แก้วละเอียดโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุพัชรีนวลศรีโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภาวดีพังทูลโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสฎฐวุฒิเครือจันทร์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเสาวลักษณ์หงษ์ทองโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์ทองจิตต์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์หนูสีแก้วโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมรกานต์คงมากโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรกานต์ขาวหมดจดโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรนงค์บุผาโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงศ์เครือจันทร์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจตุภูมิคงสกุลโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจรรยพรบุญชูแก้วโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชญานีอำลอยโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโชติมาเกิดทองโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐานวัฒน์ปานพรหมมินทร์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนันท์ทองบำรุงโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิปลองคีรีโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายถนอมศักดิ์เกื้อบุตรโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทรัพย์ตระกูลวงษ์แก้วโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทศพลโออินทร์โรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรินทร์ธรสรรเพชรโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤดลรองทองโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาสกรหอมเกตุโรงเรียนเจริญวิชช์วัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่