Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511030200490โรงเรียนโพธารามพิทยาคมใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7521030200489โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)ใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7531030200487โรงเรียนบ้านหนองจำปาใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7541030200486โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)ใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7551030200485โรงเรียนบ้านดอนม่วงใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7561030200484โรงเรียนกันเกราพิทยาคมใหม่โนนสูงนครราชสีมา
7579961550101สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7589961540101สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7599931550101โรงเรียนดรุณวิทยาในเวียงเมืองน่านน่าน
7609911550101เรือนจำจังหวัดน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7619911540101เรือนจำจังหวัดแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7627055110601โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในเวียงเมืองน่านน่าน
7637055010601โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติในเวียงเมืองน่านน่าน
7647054010601โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาในเวียงเมืองแพร่แพร่
7653055200103โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (บ้านพระเนตร)ในเวียงเมืองน่านน่าน
7663055200102โรงเรียนดรุณวิทยา (บ้านสวนตาล )ในเวียงเมืองน่านน่าน
7673055200101โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (บ้านภูมินทร์)ในเวียงเมืองน่านน่าน
7683054200105โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันในเวียงเมืองแพร่แพร่
7693054200104โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงในเวียงเมืองแพร่แพร่
7703054200103โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลในเวียงเมืองแพร่แพร่
7713054200102โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงในเวียงเมืองแพร่แพร่
7721454820318วิทยาลัยชุมชนแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7731454120318วิทยาลัยชุมชนแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7741355016501วิทยาลัยสารพัดช่างน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7751355016101วิทยาลัยเทคนิคน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7761354100023วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7771354016201วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7781354016101วิทยาลัยเทคนิคแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7791255010001สกร.อำเภอเมืองน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7801254010091สกร.ตำบลในเวียงในเวียงเมืองแพร่แพร่
7811254010001สกร.อำเภอเมืองแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7821155100021โรงเรียนสมปัญญาน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7831155100018โรงเรียนซินจงในเวียงเมืองน่านน่าน
7841155100003โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาในเวียงเมืองน่านน่าน
7851155100002โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาในเวียงเมืองน่านน่าน
7861155100001โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในเวียงเมืองน่านน่าน
7871154100024โรงเรียนเจริญศิลป์ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7881154100023วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7891154100008โรงเรียนเจริญราษฎร์ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7901154100003โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7911154100002โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัตในเวียงเมืองแพร่แพร่
7921154100001โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาในเวียงเมืองแพร่แพร่
7931055250427โรงเรียนสตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านน่าน
7941055250007โรงเรียนราชานุบาลในเวียงเมืองน่านน่าน
7951055250002โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านน่าน
7961054390302โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7971054390301โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7981054390051โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)ในเวียงเมืองแพร่แพร่
7991054390046โรงเรียนบ้านในเวียงในเวียงเมืองแพร่แพร่
80054100053อนุบาลครูนิตย์ในเวียงเมืองแพร่แพร่