Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511033530190โรงเรียนบ้านปะทายทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7521033530191โรงเรียนบ้านผือเมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7531033530192โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7541033530193โรงเรียนบ้านร่องตาซุนทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7551033530194โรงเรียนบ้านจานเลียวเมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7561033530195โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7571033530196โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7581033530197โรงเรียนบ้านโนนเปือยเมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7591033530198โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7601033530199โรงเรียนเกษตรประชาตาทวดรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7611033530200โรงเรียนบ้านโดนอาวรุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7621033530201โรงเรียนบ้านชำแจงแมงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7631033530202โรงเรียนชนะใช้กิจการชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7641033530203โรงเรียนบ้านชำม่วงชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7651033530204โรงเรียนบ้านโคกเจริญละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7661033530205โรงเรียนบ้านละลายมีชัยละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7671033530206โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7681033530207โรงเรียนบ้านสามเส้าละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7691033530208โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวางกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7701033530209โรงเรียนบ้านนารังกากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7711033530210โรงเรียนบ้านกันจานกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7721033530211โรงเรียนบ้านซะวาซอกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7731033530212โรงเรียนบ้านโนนคูณกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7741033530213โรงเรียนบ้านโนนงามกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7751033530214โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกองกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7761033530215โรงเรียนบ้านขนุนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7771033530216โรงเรียนบ้านตาเครือขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7781033530217โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเลกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7791033530218โรงเรียนบ้านโตนดขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7801033530219โรงเรียนบ้านนาขนวนขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7811033530220โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7821033530221โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7831033530222โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวันโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7841033530223โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยาจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7851033530224โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคันจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7861033530225โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7871033530226โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7881033530227โรงเรียนมหาราช ๒ (ภูคำ)จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7891033530228โรงเรียนบ้านไร่เจริญจานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7901033530229โรงเรียนบ้านโนนสำราญโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7911033530230โรงเรียนบ้านท่าสว่างโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7921033530231โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสกโนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7931033530232โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)โนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7941033530233โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.๑๕)สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7951033530234โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7961033530235โรงเรียนบ้านสวนกล้วยสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7971033530236โรงเรียนบ้านทุ่งขนวนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7981033530237โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอนสวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7991033530905โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
8001033530907โรงเรียนบึงมะลูวิทยาบึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ