Showing 101-150 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1013210000002โรงเรียนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1023210020001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1033210020002วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1043210100001คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1053310100001โรงเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1061010720050โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1071110100023โรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1081110100041โรงเรียนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1091210020003สกร.แขวงสวนจิตรลดาสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1101310106743จิตรลดา(สายวิชาชีพ)สวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1113110010607โรงเรียนสุโขทัยสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
1121210020004สกร.แขวงสี่แยกมหานาคสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1131410212900มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1143110010605โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1159931100202โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารสี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1169953100201สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สี่แยกมหานาคดุสิตกรุงเทพมหานคร
1171010720049โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1181010720051โรงเรียนเศรษฐเสถียรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1191110100010โรงเรียนอนุบาลกรแก้วถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1201110100011โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงครามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1211110100013โรงเรียนอัมพวันศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1221110100018โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1231110100019โรงเรียนอนุบาลสารินถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1241110100020โรงเรียนศรีดรุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1251110100021โรงเรียนช่างอากาศอำรุงถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1261110100026โรงเรียนกันตะบุตรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1271110100028โรงเรียนสรรพาวุธบำรุงถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1281110100030โรงเรียนราชินีบนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1291110100032โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1301110100039โรงเรียนเยาวชนศึกษาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1311110100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1321110100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1331110100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1341110100825โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1351110100826อาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1361110100926โรงเรียนราชวัตรวิทยาถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1371210020001สกร.เขตดุสิตถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1381210020006สกร.แขวงถนนนครไชยศรีถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1391310100822วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1401310100823วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1411310100824วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1423110010601โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1433110010602โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1443110010608โรงเรียนวัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1453110010609โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
1461010720052โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1471110100042โรงเรียนเซนต์เทเรซากระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1481110102992โรงเรียนอนุบาลช้างมงคลกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1491110106733โรงเรียนอนุบาลสวนสันติอนุสรณ์กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1501110204692โรงเรียนaaaกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร