Showing 1,101-1,200 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101มหานิกาย271100701วัดเขาน้อยศรีน้ำเงินหนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี14 หนองงูเห่า
1102มหานิกาย271100201วัดกรับใหญ่หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี11 กรับใหญ่
1103มหานิกาย271100205วัดนางามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี2
1104มหานิกาย271100206วัดน้ำคลุ้งหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี5
1105มหานิกาย271100207วัดศรีพนมเทียนหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6
1106มหานิกาย271100210วัดหนองม่วงหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี10
1107มหานิกาย271100209วัดหนองไก่ต่อหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี7
1108มหานิกาย271100202วัดเกาะแก้ววนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี4 เกาะแก้ว
1109มหานิกาย271100203วัดเขาวงพระจันทร์หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี3
1110มหานิกาย271100204วัดเขื่อนห้วยเทียนวนารามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี6 หนองไม้หัก
1111มหานิกาย271100208วัดโสนงามหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี1
1112มหานิกาย271100212วัดใหม่ภูมิเจริญหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี15
1113มหานิกาย271100211วัดใหม่เจริญสุขหนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี9
1114มหานิกาย271100112วัดรางพยอมเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี5 รางพยอม
1115มหานิกาย271100104วัดพุบอนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 พุบอน
1116มหานิกาย271100107วัดสุวรรณคีรีเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1117มหานิกาย271100108วัดสุวรรณคีรี (เขาปูน)เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1118มหานิกาย271100110วัดหนองกระทุ่มเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี7
1119มหานิกาย271100111วัดหนองโพธิ์คีรีเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี13 หนองโพธิ์
1120มหานิกาย271100101วัดเขากาญจนาเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี6
1121มหานิกาย271100102วัดเขาปูนเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี3 หนองสระ
1122มหานิกาย271100103วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี6 เขาวัง
1123มหานิกาย271100106วัดเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี1
1124มหานิกาย271100109วัดแสลบเขตเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี4
1125มหานิกาย271100105วัดโพธิ์ร่มเย็นเลาขวัญเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี1 เลาขวัญ
1126มหานิกาย271020212วัดถ้ำศรีสรรเพชญท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี1 ช่องแคบ
1127มหานิกาย271020211วัดท่าเสาท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3 ท่าเสา
1128มหานิกาย271020202วัดช่องแคบท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี1
1129มหานิกาย271020203วัดถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี6 พุม่วง
1130มหานิกาย271020204วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3
1131มหานิกาย271020205วัดพุตะเคียนท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี
1132มหานิกาย271020207วัดพุพงท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี5 พุพง
1133ธรรมยุต671020201วัดพุมุดท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4
1134มหานิกาย271020208วัดพุองกะท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4
1135มหานิกาย271020206วัดพุเตยท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี7 พุน้อย
1136มหานิกาย271020209วัดวังใหญ่ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี5 วังใหญ่
1137มหานิกาย271020210วัดสวนป่าไผ่ล้อมท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี4 พุองกะ
1138มหานิกาย271020201วัดเกาะเจริญสุขารามท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี3
1139มหานิกาย271020701วัดทุ่งมะเซอย่อบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี4 ทุ่งมะเซอย่อ
1140มหานิกาย271020702วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลารามบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี1 บ้านบ้องตี้
1141ธรรมยุต671020701วัดสุธาสินีวนารามบ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี4 ลำสมอ
1142มหานิกาย271020105วัดถ้ำสมณธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 หนองขอน
1143มหานิกาย271020109วัดพุน้อยลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี7 พุน้อย
1144มหานิกาย271020110วัดลุ่มสุ่มลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี2
1145ธรรมยุต671020101วัดวังโพธิการามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1146มหานิกาย271020111วัดสามัคคีธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี5 สามัคคีธรรม
1147มหานิกาย271020112วัดหนองขอนเทพมงคลลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 บ้านหนองขอน
1148มหานิกาย271020101วัดเขาน้อยชินราชลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี3 ลุ่มผึ้ง
1149มหานิกาย271020102วัดเขาสามชั้นลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี2 สามชั้น
1150มหานิกาย271020103วัดเครือมิตรสันติธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี3 เกาะศรีจันทร์
1151มหานิกาย271020106วัดเทพเทพาศรัทธาธรรมลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี4 ไอ้เหือด
1152มหานิกาย271020104วัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1153มหานิกาย271020107วัดไทรทองพัฒนาลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี6
1154มหานิกาย271020108วัดไทรโยคมณีกาญจน์ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี1
1155มหานิกาย271020505วัดดงพงวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี5 ดงพง
1156มหานิกาย271020506วัดต้นมะม่วงวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 ต้นมะม่วง
1157มหานิกาย271020508วัดบ้องตี้น้อยวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 บ้องตี้
1158ธรรมยุต671020501วัดป่าธรรมบูชาวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี9 ชายทุ่ง
1159มหานิกาย271020509วัดวังกระแจะวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี6
1160มหานิกาย271020510วัดหาดงิ้ววังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี5
1161มหานิกาย271020503วัดเขาช้างวนารามวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี1 เขาช้าง
1162มหานิกาย271020504วัดเขาพังเจริญผลวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี3
1163มหานิกาย271020507วัดเนินสวรรค์ฤทธารามวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี7 เนินสวรรค์
1164มหานิกาย271020501วัดแก่งสามัคคีวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี4
1165มหานิกาย271020502วัดแก่งสารวัตรวังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี2
1166มหานิกาย271020608วัดท่าข้ามสุดศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี8 ท่าข้ามสุด
1167ธรรมยุต671020601วัดป่าธรรมโกศลศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี5 วังน้ำเขียว
1168มหานิกาย271020601วัดถ้ำมะเดื่อศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี2
1169มหานิกาย271020602วัดยางโทนศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี3
1170มหานิกาย271020603วัดศรีมงคลศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี4 ศรีมงคล
1171มหานิกาย271020604วัดสมานสามัคคีธรรมศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี5 ห้วยกะทะทอง
1172มหานิกาย271020606วัดหนองปลาซิวศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี6 หนองปลาซิว
1173มหานิกาย271020605วัดหนองแจงศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี6 หนองแจง
1174มหานิกาย271020607วัดหินดาดศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี1
1175มหานิกาย271020301วัดถ้ำเสือดาวสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี2 เนินกรวด
1176มหานิกาย271020302วัดท่าตาเสือสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี6 บ้านท่าตาเสือ
1177มหานิกาย271020303วัดทุ่งนาโกลนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี
1178มหานิกาย271020304วัดปากกิเลนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี1 ปากกิเลน
1179ธรรมยุต671020301วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี5 พุไม้แดง
1180มหานิกาย271020305วัดพุปลูสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี5 พุปลู
1181มหานิกาย271020306วัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี2 วังสิงห์
1182มหานิกาย271020307วัดหนองปรือสิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี4 หนองปรือ
1183มหานิกาย271020402วัดดาวดึงส์ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี6
1184มหานิกาย271020403วัดท่าทุ่งนาฤทธารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี2
1185มหานิกาย271020404วัดทุ่งก้างย่างไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี3 ทุ่งก้างย่าง
1186มหานิกาย271020408วัดวังพระวิเวกวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี4 วังพระ
1187มหานิกาย271020410วัดสุนันทวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8 ท่าเตียน
1188มหานิกาย271020401วัดเขาเข้เทพนิมิตวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8
1189มหานิกาย271020406วัดเนรัญชรารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี1
1190มหานิกาย271020409วัดเวฬุวนารามไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี2 ท่าทุ่งนา
1191มหานิกาย271020407วัดแม่น้ำน้อยไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี5
1192มหานิกาย271020411วัดใหม่ดงสักไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี8 ดงสัก
1193มหานิกาย271020405วัดไทรโยคใหญ่ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี7 ไทรโยคใหญ่
1194มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1195มหานิกาย446030102วัดงิ้วงามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์3 งิ้วงาม
1196มหานิกาย446030103วัดชัยมงคลกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์1
1197ธรรมยุต646030101วัดดอนยางจันทารามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2 ดอนยาง
1198ธรรมยุต646030102วัดดอนยุงกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์9 ดอนยูง
1199มหานิกาย446030104วัดดอนเปลือยกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์8
1200มหานิกาย446030105วัดน้ำจั้นกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์7