Showing 1,001-1,100 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1001มหานิกาย214020401วัดบ้านร่อมบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านร่อม
1002มหานิกาย214020402วัดสว่างอารมณ์บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา5 บ้านดอนประดู่
1003มหานิกาย214020403วัดดอนกระสังข์บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 ดอนกระสังข์
1004มหานิกาย214020501วัดช้างศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านช้าง
1005มหานิกาย214020502วัดนางคุ่มศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 3 บ้านบางตะไล หมู่ที่ 1
1006มหานิกาย214020503วัดนางคุ้มศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 บางตะไลย
1007มหานิกาย214020504วัดศักดิ์ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา14 ถนนสายท่าเรือ-วังแดง
1008มหานิกาย214020505วัดศาลาลอยศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา10 ศาลาลอย
1009มหานิกาย214020601วัดบึงวังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา8 บ้านบึง
1010มหานิกาย214020602วัดวังแดงใต้วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา3 บ้านวังแดงใต้
1011มหานิกาย214020603วัดวังแดงเหนือวังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านวังแดงเหนือ
1012มหานิกาย214020701วัดเทพคันธารามโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา5 บ้านท่าราบ
1013มหานิกาย214020702วัดบางม่วงโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านบางม่วง
1014มหานิกาย214020703วัดโพธิ์เอนโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านโพธิ์เอน
1015มหานิกาย214020704วัดสามเรือนโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสามเรือน
1016มหานิกาย214020801วัดแคปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านแค
1017มหานิกาย214020802วัดแดงปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 บ้านปากท่า
1018มหานิกาย214020901วัดทุ่งมนหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยาเลข ที่ 1 หมู่ที่2 บ้านทุ่งมน
1019มหานิกาย214020902วัดทุ่งมลหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านทุ่งมล
1020มหานิกาย214020903วัดบ้านแถวหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านแถว
1021มหานิกาย214020904วัดพุฒาวาสหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านปลักแรด
1022มหานิกาย214021001วัดจงกลณีท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา3 ขวาง
1023มหานิกาย214021002วัดตำหนักท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 บ้านขวาง
1024มหานิกาย214021003วัดมะขามโพลงท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา7 บ้านมะขามโพลง
1025มหานิกาย214021004วัดสฎางค์ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านสฎางค์
1026มหานิกาย214030101วัดกลางนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา4
1027มหานิกาย214030102วัดตะโหนดนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านตะโหนด
1028มหานิกาย214030103วัดเทพจันทร์ลอยนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1029มหานิกาย214030104วัดนครหลวงนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1030มหานิกาย214030105วัดพร้าวโสภณารามนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา8 บ้านพร้าว
1031มหานิกาย214030106วัดมหาพลนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา7 บ้านมหาพล
1032มหานิกาย214030107วัดใหม่ชุมพลนครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2
1033มหานิกาย214030201วัดกุฎีกรุท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1034มหานิกาย214030202วัดคลองน้ำชาท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา7 บ้านคลองน้ำชา
1035มหานิกาย214030203วัดดงหวายท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านดงหวาย
1036มหานิกาย214030204วัดน้อยท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา4
1037มหานิกาย214030205วัดมเหยงค์ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา7 บ้านไผ่หนอง
1038มหานิกาย214030206วัดร้อยไร่ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา8
1039มหานิกาย214030207วัดสีจำปาท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา6 บ้านต้นโพธิ์
1040มหานิกาย214030301วัดเกาะแก้วเกษฎารามบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1041มหานิกาย214030302วัดบ้านดาบบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา7 บ้านดาบ
1042มหานิกาย214030303วัดโพธิ์ทองบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านโพธิ์ทอง
1043มหานิกาย214030304วัดราชบรรทมบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2
1044มหานิกาย214030305วัดราษฎร์บำเพ็ญบ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2 บ้านตีนทา
1045มหานิกาย214030401วัดบ้านชุ้งบ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา6 บ้านชุ้ง
1046มหานิกาย214030402วัดโพธิ์ลำแพนบ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา4 บ้านโพธิ์ลำแพน
1047มหานิกาย214030501วัดละมุดปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2 บ้านละมุด
1048มหานิกาย214030502วัดอ่างทองปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา6 บ้านปากจั่น
1049มหานิกาย214030601วัดบันไดบางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1050มหานิกาย214030602วัดบางระกำบางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านบางระกำ
1051มหานิกาย214030603วัดเรือแข่งบางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา4
1052มหานิกาย214030604วัดวังบางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา6
1053มหานิกาย214030701วัดจันทร์บางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1
1054มหานิกาย214030702วัดลายบางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2 บ้านลาย
1055มหานิกาย214030801วัดแก้วแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา6
1056มหานิกาย214030802วัดปรีดารามแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านแม่ลา
1057มหานิกาย214030803วัดสระเกษแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา2 บ้านสระเกษ
1058มหานิกาย214030804วัดสำมะกันแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านสำมะกัน
1059มหานิกาย214030901วัดมาบพระจันทร์หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1 บ้านมาบ
1060มหานิกาย214030902วัดหนองโคกหนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา3 หนองโคก
1061มหานิกาย214031001วัดทองทรงธรรมคลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2
1062มหานิกาย214031002วัดเสด็จคลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสะแก
1063มหานิกาย214031101วัดสามไถสามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา1 บ้านสามไถ
1064มหานิกาย214031102วัดใหญ่เทพนิมิตรสามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2
1065มหานิกาย214031201วัดทองพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา2
1066มหานิกาย214031202วัดพระนอนพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา3 บ้านพระนอน
1067มหานิกาย214031203วัดโพธิ์ลอยพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา8 บ้านโพธิ์ลอย
1068มหานิกาย214040101วัดเทพสนทวารีบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา9
1069มหานิกาย214040102วัดบางคล้าบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านบางคล้า
1070มหานิกาย214040103วัดบางไทรบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา7 บ้านบางไทร
1071มหานิกาย214040201วัดพระธาตุศรีรัตนารามบางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา2
1072มหานิกาย214040202วัดสว่างอารมณ์บางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางพลี
1073มหานิกาย214040301วัดบ้านพาดสนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา8 บ้านพาด
1074มหานิกาย214040302วัดสนามไชยสนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา6 บ้านสนามชัย
1075มหานิกาย214040401วัดสิงห์สุทธาวาสบ้านแป้งบางไทรพระนครศรีอยุธยา3 บ้านแป้ง
1076มหานิกาย214040501วัดหน้าต่างนอกหน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหน้าไม้
1077มหานิกาย214040502วัดหน้าต่างในหน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหน้าไม้
1078มหานิกาย214040601วัดบางแขยงบางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางแขยง
1079มหานิกาย214040602วัดบางยี่โทบางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านบางยี่โท
1080มหานิกาย214040701วัดปากน้ำแคออกบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านปากน้ำ
1081มหานิกาย214040901วัดช่างเหล็กช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช่างเหล็ก
1082มหานิกาย214040902วัดศิริสุขารามช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา4 บ้านโรงหลวง
1083มหานิกาย214041001วัดกระแชงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 49 หมู่ 2
1084มหานิกาย214041002วัดกระแซงกระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านกระแชง
1085มหานิกาย214041101วัดป้อมแก้วบ้านกลึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา4 บ้านป้อมแก้ว
1086มหานิกาย214041201วัดโบสถ์อินทรารามช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านแป้ง
1087มหานิกาย214041202วัดอนุกุญชรารามช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านช้างน้อย
1088มหานิกาย214041301วัดขุนจ่าธรรมารามห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา4
1089มหานิกาย214041302วัดสุนทรารามห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านห่อหมก
1090มหานิกาย214041401วัดนาคสโมสรไผ่พระบางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านไผ่พระ
1091มหานิกาย214041501วัดสง่างามกกแก้วบูรพาบางไทรพระนครศรีอยุธยา3 บ้านสามง่าม
1092มหานิกาย214041601วัดท่าซุงทักษิณารามไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา6 บ้านท่าซุง
1093มหานิกาย214041602วัดไม้ตราสมาชิการามไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา7 ไม้ตรา
1094มหานิกาย214041701วัดทางยาวบ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา3 บ้านทางยาว
1095มหานิกาย214041801วัดไทรโสภณบ้านเกาะบางไทรพระนครศรีอยุธยา3
1096มหานิกาย214041901วัดเชิงเลนราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเชิงเลน
1097มหานิกาย214041902วัดโบสถ์สมพรชัยราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านบางไทร
1098มหานิกาย214042001วัดช้างใหญ่ช้างใหญ่บางไทรพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช้างใหญ่
1099มหานิกาย214042101วัดโพธิ์แตงเหนือโพแตงบางไทรพระนครศรีอยุธยา2 บ้านโพแตงเหนือ
1100มหานิกาย214050101วัดบางบาลบางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา5 บ้านบางบาล