ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอ Username/Password

ถ้าข้อมูลครบและรหัสสถานศึกษามีอยู่ในฐานข้อมูล

ถ้ารหัสสถานศึกษา 10 หลักที่ระบุไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ถ้าเคยขอไปก่อนหน้านี้แล้ว