สมัครที่วัด / สถานศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ

ที่เปิดรับสมัครและตนเองสะดวก

ให้สมัครในเดือนเมษายน - ตุลาคม

ค้นหาสถานที่รับสมัครที่เมนู บริการข้อมูล - รายชื่อสนามสอบ

หรือค้นหาสำนักเรียน เพื่อติดต่อขอสมัครที่:

สำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ