วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๓

 • นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๖ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
 • นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๒ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 • ธรรมศึกษา(ทุกชั้น) วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 • ธรรมศึกษา(เฉพาะกศน.) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันสมัครสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๓

 • นักธรรมชั้นตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๓
 • นักธรรมชั้นโท-เอก ตั้งแต่วันนี้ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
 • ธรรมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เปิด-ปิด สนามสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๓

 • นักธรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๓
 • ธรรมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศผลสอบ

 • นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
 • นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
 • ธรรมศึกษา วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการสอบ