ประกาศนียบัตร-ผลสอบ ก่อนปี พ.ศ. 2543

และประกาศนียบัตรปี พ.ศ. 2545, 2549-51, 2554, 2556-57

ให้ติดต่อไปยังกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม-บาลี

โทร. 02 441 7951

ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติในการขอ ที่เมนู "ดาวน์โหลด" ภายในเว็บไซต์

http://deb.onab.go.th/

ประกาศนียบัตรนอกนี้ โหลดใบคำร้องที่

http://www.gongtham.net/web/downloads.php?cat_id=5...
ปฏิบัติตามใบคำร้องและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้:

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ส่วนผลสอบ ปี 2543-ปัจจุบัน สืบค้นที่

http://www.gongtham.net/passlist/

หมายเหตุ:

ประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา จัดส่งถึงสำนักเรียนต่างๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

ให้องค์กร/สถาบันสถานศึกษา ติดต่อขอรับกับสำนักเรียนที่ตนสังกัด