1.เลือกเมนู กำหนดวันปิดรับสมัครสอบ


2.เลือกสนามสอบที่ต้องการแก้ไขกำหนดการ


3.เปลี่ยนแปลงกำหนดการ


หมายเหตุ :

สนามสอบที่มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นหลังจาก วันปิดรับสมัครสอบวันที่ 10

ให้แจ้ง จนท. ที่แจกใบฝนคำตอบธรรมศึกษา เพื่อขอเพิ่มตามจำนวนผู้เข้าสอบที่เพิ่มขึ้นมาด้วย