รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวันเฉลิมหมอนทองวรุสฺสโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระกิริพรแสงโชติถิรโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระธนนท์ทักข์เอี่ยมเทศภักดิ์อภินนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระหลวงแพ่งนิติรพีธรรมสุเนตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระส.อ.สุพจน์วงศาโรจน์สุวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระวรยศเหมะกิตฺติยโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระกิตติธัชระมัดตนสุกิตฺติธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระประพันธ์วิเศษโวหารอตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระพ.ต.ปณตอดิศักดิ์พานิชกิจเขมกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระสุทัศน์แสงเพ็ชรเขมทสฺสโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระศุภเสกข์ดวงสุวรรณสุสิกฺขิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระปกครองสนิทธมฺมปาโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระวัชระสีทาณฏฺฐวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระเศรษฐพงศ์ภัทรเมฆานนท์เสฏฺฐวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระวรเทพหอมจันทร์ชยเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระวุฒิชัยพุทธนอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระกิตติภูมิมงคลสุขศรีอภิภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระสรณไกรทุกข์ร้างเขมสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระไตรภพชวะเดชสฺมุตโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระสรวงสลัยลักษณ์ขนฺติพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระภานุวัฒน์สุทธิเสริมวิสุทฺธิสีโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระสมพลสกุลงามกตพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระสุริโยพังดีอาทิจฺโจวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระอาทิตย์พลทะรักษาอตฺตรกฺขิโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระปรินทรเกิดพละถามชาโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระนราธิปรักศิลป์กุลจิรสุโภวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
41พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระเอนกพงศ์ยิ้มนิรัญเปมสีโลวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระสถาปัตย์พระวิวงศ์สุเมธโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47พระจิรัชญ์สวัสดิพงษ์อคฺควํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49พระพัฒน์ภูมนไทยอุดมสิทฺธิวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50พระธนโชติฤกษ์นิธีสิทฺธิโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม