รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรศุภากรพรมภาวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
2สามเณรภานุพงษ์ไกรวิเศษวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
3สามเณรตะวันสันหกรณ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
4สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
5สามเณรพิทักษ์สุธารสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
6สามเณรวรพงษ์บุญมาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
7สามเณรพานทองยานจรัสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
8สามเณรศุภชัยเสือคำจันทร์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
9สามเณรฉัตรมงคลเข็มทองวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
10สามเณรพรหมมินทร์ชิยางคะบุตรวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
11สามเณรอภิรักษ์วงศ์นันท์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
12สามเณรคมกริชบรรดาศักดิ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
13สามเณรอานัสตพลคุณขอนยางวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
14สามเณรเจษฎาคำตลบวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
15สามเณรเตวิทย์สุยเเก้ววัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
16สามเณรปาณรวัฐแน่นอุดรวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
17พระสมพลสกุลงามกตพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระกิจจาพัฒน์ดาพูลกิจฺจาวฑฺฒโนวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
20พระวรยศเหมะกิตฺติยโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระสรวงสลัยลักษณ์ขนฺติพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระนราธิปรักศิลป์กุลจิรสุโภวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระจิรเมธภูวะสุรินทร์จิรเมโธวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
27พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระวรเทพหอมจันทร์ชยเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระภูสิตเอี่ยมวิโรจน์ไพศาลฐิตคุโณวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
31พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระวัชระสีทาณฏฺฐวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระปรินทรเกิดพละถามชาโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระศุภชัยพรหมเกตุถิตปญฺโญวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
37พระกิริพรแสงโชติถิรโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระปกครองสนิทธมฺมปาโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระคำแหงแก้วแกมทองธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
41พระพิชาวรนาคตระกูลนาคกุโลวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
42พระสำรวมโปร่งกระโทกปญฺญาธโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
43พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระประวีร์พ่วงจีนปรมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
45พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
46พระมนต์ชัยตระกูลเงินทองมนฺตชโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
47พระเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณมหาสกฺโกวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
48พระชูเกียรติปิยอารีธรรมรวิวํโสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
49พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร