รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศักดิ์ไทยคล้ายสุบรรณ์สุโขวัดป่ามหาวีรวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
2สามเณรเจษฎาคำตลบวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
3สามเณรอานัสตพลคุณขอนยางวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
4พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระชัชจักษ์กฤชจรรยาสุทธิวงศ์สุทฺธิวํโสวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
6พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระไตรภพชวะเดชสฺมุตโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
9สามเณรพรหมมินทร์ชิยางคะบุตรวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
10พระศุภเสกข์ดวงสุวรรณสุสิกฺขิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
12พระกิจจาพัฒน์ดาพูลกิจฺจาวฑฺฒโนวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
13พระมนต์ชัยตระกูลเงินทองมนฺตชโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
14พระสุนนท์ทับทิมสุนนฺโทวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
15พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระพิชาวรนาคตระกูลนาคกุโลวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
18พระหลวงแพ่งนิติรพีธรรมสุเนตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19สามเณรคมกริชบรรดาศักดิ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
20พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22สามเณรวรพงษ์บุญมาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
23พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระชูเกียรติปิยอารีธรรมรวิวํโสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
27สามเณรศุภากรพรมภาวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
28พระศุภชัยพรหมเกตุถิตปญฺโญวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
29พระสถาปัตย์พระวิวงศ์สุเมธโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระอาทิตย์พลทะรักษาอตฺตรกฺขิโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระประวีร์พ่วงจีนปรมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
32พระสุริโยพังดีอาทิจฺโจวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระวุฒิชัยพุทธนอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระเศรษฐพงศ์ภัทรเมฆานนท์เสฏฺฐวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระปริญญาภู่ระหงษ์อภินนฺโทวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
39พระจิรเมธภูวะสุรินทร์จิรเมโธวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
40พระกิตติภูมิมงคลสุขศรีอภิภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
41พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
42สามเณรพานทองยานจรัสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
43พระเอนกพงศ์ยิ้มนิรัญเปมสีโลวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระกิตติธัชระมัดตนสุกิตฺติธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระนราธิปรักศิลป์กุลจิรสุโภวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
46พระธนโชติฤกษ์นิธีสิทฺธิโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรอภิรักษ์วงศ์นันท์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
48พระส.อ.สุพจน์วงศาโรจน์สุวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
49พระประพันธ์วิเศษโวหารอตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณมหาสกฺโกวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร