รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมนต์ชัยตระกูลเงินทองมนฺตชโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
2พระศักดิ์เกษมอยู่เกษมวิสุทฺธเขโมวัดพระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระศตสุขเพราแก้วสตสุโขวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
4พระวุฒิชัยพุทธนอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระวันเฉลิมหมอนทองวรุสฺสโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระวัชระสีทาณฏฺฐวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระวรเทพหอมจันทร์ชยเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระวรยศเหมะกิตฺติยโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระศักดิ์ไทยคล้ายสุบรรณ์สุโขวัดป่ามหาวีรวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
12พระภูสิตเอี่ยมวิโรจน์ไพศาลฐิตคุโณวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
13พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระภานุวัฒน์สุทธิเสริมวิสุทฺธิสีโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20พระสุชาติเดชสกุลไกรสุชาติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
21พระไตรภพชวะเดชสฺมุตโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระเอนกพงศ์ยิ้มนิรัญเปมสีโลวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณมหาสกฺโกวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
24พระเศรษฐพงศ์ภัทรเมฆานนท์เสฏฺฐวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระอาทิตย์พลทะรักษาอตฺตรกฺขิโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระหลวงแพ่งนิติรพีธรรมสุเนตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระสุริโยพังดีอาทิจฺโจวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระสุนนท์ทับทิมสุนนฺโทวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
29พระสุทัศน์แสงเพ็ชรเขมทสฺสโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระสำรวมโปร่งกระโทกปญฺญาธโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
32พระสรวงสลัยลักษณ์ขนฺติพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระสรณไกรทุกข์ร้างเขมสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระสมพลสกุลงามกตพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระสถาปัตย์พระวิวงศ์สุเมธโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระส.อ.สุพจน์วงศาโรจน์สุวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระศุภเสกข์ดวงสุวรรณสุสิกฺขิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระศุภชัยพรหมเกตุถิตปญฺโญวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
39พระชัชจักษ์กฤชจรรยาสุทธิวงศ์สุทฺธิวํโสวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
40พระธนโชติฤกษ์นิธีสิทฺธิโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระธนนท์ทักข์เอี่ยมเทศภักดิ์อภินนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระพิสุทธิศักดิ์สถิรเสถียรสถิรธมฺโมวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
44พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
45พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
48พระชูเกียรติปิยอารีธรรมรวิวํโสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
49พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร