รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวุฒิชัยพุทธนอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
3พระพ.ต.ปณตอดิศักดิ์พานิชกิจเขมกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระภานุวัฒน์สุทธิเสริมวิสุทฺธิสีโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระวรยศเหมะกิตฺติยโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระวรเทพหอมจันทร์ชยเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระวัชระสีทาณฏฺฐวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระวันเฉลิมหมอนทองวรุสฺสโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระศุภเสกข์ดวงสุวรรณสุสิกฺขิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระส.อ.สุพจน์วงศาโรจน์สุวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระสถาปัตย์พระวิวงศ์สุเมธโสวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระสมพลสกุลงามกตพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระสรณไกรทุกข์ร้างเขมสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระสรวงสลัยลักษณ์ขนฺติพโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระสุทัศน์แสงเพ็ชรเขมทสฺสโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระสุริโยพังดีอาทิจฺโจวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระหลวงแพ่งนิติรพีธรรมสุเนตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระอาทิตย์พลทะรักษาอตฺตรกฺขิโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระเศรษฐพงศ์ภัทรเมฆานนท์เสฏฺฐวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระเอนกพงศ์ยิ้มนิรัญเปมสีโลวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระไตรภพชวะเดชสฺมุตโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระธนนท์ทักข์เอี่ยมเทศภักดิ์อภินนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระนราธิปรักศิลป์กุลจิรสุโภวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
38พระปกครองสนิทธมฺมปาโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
39พระกิริพรแสงโชติถิรโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
40พระประพันธ์วิเศษโวหารอตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
41พระปรินทรเกิดพละถามชาโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระกิตติธัชระมัดตนสุกิตฺติธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
43พระกิตติภูมิมงคลสุขศรีอภิภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
44พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45พระศักดิ์เกษมอยู่เกษมวิสุทฺธเขโมวัดพระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46พระจิรัชญ์สวัสดิพงษ์อคฺควํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49พระพัฒน์ภูมนไทยอุดมสิทฺธิวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม