รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4พระจิรัชญ์สวัสดิพงษ์อคฺควํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6พระพัฒน์ภูมนไทยอุดมสิทฺธิวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7พระธนโชติฤกษ์นิธีสิทฺธิโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8พระวันเฉลิมหมอนทองวรุสฺสโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
9พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
11พระกิริพรแสงโชติถิรโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
12พระธนนท์ทักข์เอี่ยมเทศภักดิ์อภินนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
13พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระหลวงแพ่งนิติรพีธรรมสุเนตฺติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
16พระส.อ.สุพจน์วงศาโรจน์สุวจโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
17พระวรยศเหมะกิตฺติยโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระวัชระพัชธนกิจการวชิรปญฺโญวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระกิตติธัชระมัดตนสุกิตฺติธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระประพันธ์วิเศษโวหารอตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระพ.ต.ปณตอดิศักดิ์พานิชกิจเขมกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
23พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระสุทัศน์แสงเพ็ชรเขมทสฺสโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระศุภเสกข์ดวงสุวรรณสุสิกฺขิโตวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
27พระปกครองสนิทธมฺมปาโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
28พระวัชระสีทาณฏฺฐวชิโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
29พระเศรษฐพงศ์ภัทรเมฆานนท์เสฏฺฐวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
30พระวรเทพหอมจันทร์ชยเทโววัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระวุฒิชัยพุทธนอภิชโยวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34พระกิตติภูมิมงคลสุขศรีอภิภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
35พระสรณไกรทุกข์ร้างเขมสรโณวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
36พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
37พระสุนนท์ทับทิมสุนนฺโทวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
38สามเณรเจษฎาคำตลบวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
39สามเณรอภิรักษ์วงศ์นันท์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
40สามเณรเตวิทย์สุยเเก้ววัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
41สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
42สามเณรวรพงษ์บุญมาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
43สามเณรพิทักษ์สุธารสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
44สามเณรพานทองยานจรัสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
45พระเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณมหาสกฺโกวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
46พระภูสิตเอี่ยมวิโรจน์ไพศาลฐิตคุโณวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
47พระศุภชัยพรหมเกตุถิตปญฺโญวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
48พระวีระพงษ์สิทธิจักรสุธีโรวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
49พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
50พระไตรภพชวะเดชสฺมุตโตวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร